Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Utkom från trycket den 7 december 2007
utfärdad den 29 november 2007.

Uppgifter

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor. Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och i fråga om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

SFS 2021:584

Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

SFS 2008:1231

Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

 1. konkurrenslagen (2008:579),

 2. 22 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 22 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, 18 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, 18 kap. 1 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt 5 och 911 §§ lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik,

 3. lagen (2014:836) om näringsförbud,

 4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.,

 5. 10 kap. 7 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,

 6. 22 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering,

 7. förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område,

 8. konkurrensförordningen (2021:87),

 9. 5 kap. 4 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik,

 10. lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet och förordningen (2021:88) om ömsesidigt bistånd med delgivning och rådgivning på konkurrensområdet, och

 11. 14 § lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter och förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet när Arbetsförmedlingen tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen om valfrihetssystem.

SFS 2021:584

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

 1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde,

 2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,

 3. avge yttranden enligt 3 § förordningen (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning och 5 kap. 1 § förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation,

 4. samla in uppgifter för statistikändamål,

 5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 20 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap. 14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 16 kap. 14 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

 6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, och

 7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

SFS 2022:516

[Upphävd g. F (2015:528).]

SFS 2015:528

Konkurrensverket ska till Europeiska kommissionen

 1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och

 2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar.

SFS 2010:645

Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder.

SFS 2015:528

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut uppgifter till

 1. konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge när det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor,

 2. en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen vid bistånd som lämnas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen, eller

 3. en tillsynsmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt.

SFS 2021:584

Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag, upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

 1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,

 2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

 3. tillämpningen av 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och

 4. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.

Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

SFS 2021:89

Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten innan verket ansöker om näringsförbud enligt 17 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

SFS 2021:89

SFS 2015:528

Samverkan

Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter och andra berörda aktörer. Verket bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen.

SFS 2021:89

Ledning

Konkurrensverket leds av en myndighetschef.

Rådet för forskningsfrågor

Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket i arbetet med att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet. Rådet ska även tillföra verket och Upphandlingsmyndigheten sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verkets och myndighetens verksamhet.

Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet.

SFS 2015:528

Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten. Rådets sammansättning ska vara representativ för de uppgifter som det har att utföra enligt 12 §.

SFS 2015:528

Ett beslut om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning kan inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § upphävd g. F 2015:528.

SFS 2021:89

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

Vid Konkurrensverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

I administrativa ärenden ska Konkurrensverket tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regeringskansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av andra stycket samma paragraf.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1117

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket ska upphöra att gälla.

2. Ledamot i Rådet för forskningsfrågor som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.

SFS 2008:611

Denna förordning träder i kraft d 1 nov. 2008.

SFS 2008:1231

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:645

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2010.

SFS 2011:718

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:1042

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2011.

SFS 2013:387

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:1093

Denna förordning träder ikraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:60

Denna förordning träder ikraft d. 1 mars 2014.

SFS 2014:784

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:937

Denna förordning träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2015:528

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2015.

SFS 2015:836

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:240

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2016:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1218

(Utkom d. 16 dec. 2016.)

SFS 2018:1621

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2018.

SFS 2019:18

Denna förordning träder i kraft d. 24 mars 2019.

SFS 2019:1313

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2020.

SFS 2021:89

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2021.

SFS 2021:584

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2021.

SFS 2022:516

Denna förordning träder i kraft d. 3 juni 2022.