Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Utkom från trycket den 10 december 2007
utfärdad den 29 november 2007.

Uppgifter

Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

SFS 2010:1888

Utöver det som följer av lagen (1994:419) om brottsofferfond, brottsskadelagen (2014:322), förordningen (1994:426) om brottsofferfond och brottsskadeförordningen (2014:327) ska Brottsoffermyndigheten

  1. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brottsskadeersättning och om möjligheterna till bidrag från brottsofferfonden,

  2. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,

  3. bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer,

  4. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor samt ta tillvara synpunkter och erfarenheter från dem som har drabbats av brott,

  5. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,

  6. för statens räkning återkräva utbetalad brottsskadeersättning samt i övrigt företräda staten i och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 28, 33 och 37 §§ brottsskadelagen, och

  7. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv genom att i sin verksamhet belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön.

Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

SFS 2014:328

Brottsoffermyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor som rör rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer.1)

1)

EUT L 261, 6.8.2004, s. 15 (Celex 32004L0080).

Ledning

Brottsoffermyndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Nämnden för brottsskadeersättning

Enligt brottsskadelagen (2014:322) finns vid Brottsoffermyndigheten ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för brottsskadeersättning och som har till uppgift att avgöra ärenden enligt 22 § första stycket brottsskadelagen och andra ärenden som enligt lag ska prövas av nämnden.

SFS 2014:328

Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare. Enligt 22 § andra stycket brottsskadelagen (2014:322) ska ordföranden och vice ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare.

SFS 2014:328

Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa ska ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt minst två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning ska föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål tillämpas. Ordföranden ska dock säga sin mening först.

Nämnden får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om sina arbetsformer och rutiner.

Rådet för brottsofferfonden

Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd som benämns Rådet för brottsofferfonden och har till uppgift att pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond och förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

Rådet består av generaldirektören som ordförande och sju andra ledamöter.

Rådet är beslutfört när ordföranden och fyra andra ledamöter är närvarande. Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller någon annan anställd att avgöra sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt ska dock alltid prövas av rådet.

Rådet får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om sina arbetsformer och rutiner.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Ledamöter och ersättare i Nämnden för brottsskadeersättning och ledamöter i Rådet för brottsofferfonden utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

Vid Brottsoffermyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Brottsoffermyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1171

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten ska upphöra att gälla.

SFS 2010:1888

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2014:328

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.