Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Denna förordning upphör enligt F (2010:1062) att gälla den 1 augusti 2010.

Utkom från trycket den 10 december 2007
utfärdad den 22 november 2007.

Uppgifter

Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den som på grund av tillstånd enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen (1996:844) har rätt att sända ljudradio- och TV-program, utövar denna rätt i enlighet med det tillstånd för programverksamheten som gäller. Myndigheten ska också följa innehållet i utländska ljudradio- och TV-sändningar som riktas till den svenska allmänheten.

SFS 2009:745

I radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om de uppgifter myndigheten har i fråga om efterhandsgranskning av program.

Granskningsnämnden för radio och TV ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet.

SFS 2009:745

Myndigheten ska se till att information om gällande regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse sprids till berörda radio- och TV-företag och allmänheten.

SFS 2009:745

Ledning

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

Vid myndigheten finns det en nämnd.

I 9 kap. 3 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om nämndens sammansättning.

Granskningsärendenas handläggning

Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har fullgjort sina skyldigheter enligt radio- och TV-lagen (1996:844) eller enligt det tillstånd som beslutats med stöd av 2 kap. 2 § samma lag.

SFS 2009:745

Nämnden granskar program efter anmälan eller på eget initiativ.

Om en anmälan har kommit in till nämnden senare än sex månader efter det att programmet sändes, ska den inte granska programmet om det inte finns särskilda skäl.

Nämnden får inte pröva en tillståndshavares ställningstagande med anledning av en begäran om genmäle, om den som har begärt genmäle motsätter sig att saken prövas.

Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast om den enskilde skriftligen medger det.

Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden. Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844) får ärenden dock avgöras av ordföranden eller en vice ordförande. Sådana ärenden får också avgöras av direktören. Direktören får dock inte fatta beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av radio- och TV-lagen eller de villkor som gäller för sändningarna. Ärenden som får avgöras av direktören får även avgöras av dennes ställföreträdare dels i den utsträckning som direktören beslutar i varje enskilt fall, dels enligt vad som framgår av arbetsordningen.

Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även om yttranden enligt 12 kap. 2 § fjärde stycket radio- och TV-lagen.

SFS 2009:745

Direktören får besluta om granskning av program eller grupper av program samt begära in yttranden i granskningsärenden.

Beslutförhet

Bestämmelser om nämndens beslutförhet finns i 9 kap. 3 § andra stycket radio- och TV-lagen (1996:844).

Ärendenas handläggning

Den som hos en tillståndshavare har begärt genmäle ska ges tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 8 § andra stycket, om inte detta framstår som obehövligt.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att granskningsärenden och andra ärenden som prövas av direktören inte behöver föredras.

Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som ansvarar för sändningen och den som har gjort anmälan.

Anställningar och uppdrag

Direktören är myndighetschef. Direktören ska vara jurist och ha domarerfarenhet.

Ledamöter i nämnden och ersättare för dessa utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande för en bestämd tid.

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1183

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV upphör att gälla.

SFS 2009:745

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2009.