Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan

Denna förordning upphör enligt F (2009:1174) att gälla den 1 januari 2010.

Utkom från trycket den 14 december 2007
utfärdad den 6 december 2007.

Uppgifter

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen samt för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska handläggas av Försäkringskassan.

Myndigheten ska

  1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) eller andra åtgärder,

  2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

  3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten information om det allmänna ålderspensionssystemet,

  4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar,

  5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

  6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

  7. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

  8. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

  9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

SFS 2009:603

Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Samverkan

Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet och får i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen.

Myndigheten ska samverka med Premiepensionsmyndigheten i frågor om det allmänna pensionssystemet när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet.

Ledning

Myndigheten leds av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Styrelsen utser vice ordförande.

Organisation

Myndigheten bestämmer själv sin organisation.

Anställningar

Generaldirektören är myndighetschef.

[Upphävd g. F (2008:42).]

SFS 2008:42

Delegering

Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av generaldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som generaldirektören bestämmer.

Personalansvarsnämnd

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

21 § 3–5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling, och

27 § första stycket om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1235

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan ska upphöra att gälla.

SFS 2008:42

(Utkom d. 19 febr. 2008.)

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2008.

SFS 2009:603

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.