Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1265) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Denna förordning upphör enligt F (2008:1002) att gälla den 1 januari 2009.

Utkom från trycket den 14 december 2007
utfärdad den 6 december 2007.

Uppgifter

Styrelsen för psykologiskt försvar har till uppgift att

  1. ge råd och vägledning om medieföretagens planering för höjd beredskap beträffande produktion och distribution,

  2. efter samråd med företag inom medieområdet följa och analysera utvecklingen av medieföretagens planering för höjd beredskap och beredskap för svåra påfrestningar på samhället i fred,

  3. utarbeta underlag för regeringens beslut om beredskap inom medieområdet när det gäller höjd beredskap och svåra påfrestningar på samhället i fred, och

  4. hålla sig informerad om utvecklingen inom medieområdet.

Styrelsen ska sprida kunskap i samhället om säkerhetspolitiken och totalförsvaret. Styrelsen ska följa svensk opinionsutveckling av betydelse för psykologiskt försvar.

Styrelsen för psykologiskt försvar ska även stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004.

Styrelsen ska, efter beslut av regeringen, stödja även andra personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

Styrelsen ska, i verksamhet enligt första och andra styckena, särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers insatser, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser.

Under höjd beredskap eller annars efter särskilt beslut av regeringen ska Styrelsen för psykologiskt försvar verka för en fri nyhetsförmedling.

Ledning

Styrelsen för psykologiskt försvar leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Inom Styrelsen för psykologiskt försvar finns ett särskilt beslutsorgan, det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien. Rådet ska besluta om och fullgöra den verksamhet som avses i 2 §.

Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Ledamöterna i det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien utses av regeringen för en bestämd tid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1265

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008, då förordningen (2005:629) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar ska upphöra att gälla.