Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter

Denna förordning upphör enligt F (2010:1059) att gälla den 1 augusti 2010.

Utkom från trycket den 14 december 2007
utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen bemyndigar med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen Radio- och TV-verket att meddela verkställighetsföreskrifter om

  1. ansökningsförfarandet och ansökans innehåll i fråga om de tillstånd som avses i 3 kap. 3 och 4 §§ radio- och TV-lagen (1996:844),

  2. avgiften enligt 10 kap. 13 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1285

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2008, då förordningen (1997:894) om marksänd digital TV ska upphöra att gälla.