Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:664

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

INNEHÅLL

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

 

BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE

 

Bostadsbyggande och ombyggnad

 

SCB

 

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

 

SCB

 

Byggnadskostnader

 

SCB

 

Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus

 

SCB

 

Bostads- och hyresuppgifter

 

SCB

 

Fastighetspriser och lagfarter

 

SCB

 

Fastighetstaxeringar

 

SCB

 

DEMOKRATI

 
 

Allmänna val

 

SCB

 

Partisympatier

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Allmänna val och Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt till behandlingen, och medlemskap i fackförening.

ENERGI

 
 

 

 

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

 
 

Jordbrukets struktur

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets produktion

 

Statens jordbruksverk

 

Sysselsättning i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets ekonomi

 

Statens jordbruksverk

 

Prisutveckling i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Djurhälsa

 

Statens jordbruksverk

 

Produktion i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Sysselsättning i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Skogarnas tillstånd och förändring

 

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Fiske

 

Fiskeriverket

 

Vattenbruk

 

Fiskeriverket

 

 

 

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

 
 

Levnadsförhållanden

 

SCB

 

Jämställdhet

 

SCB

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

MILJÖ

 
 

Utsläpp

 

Naturvårdsverket

 

Avfall

 

Naturvårdsverket

 

Miljötillstånd

 

Naturvårdsverket

 

Miljöbalkens tillämpning

 

Naturvårdsverket

 

Kemikalier, försäljning och användning

 

Kemikalieinspektionen

 

Miljöekonomi och hållbar utveckling

 

SCB

 

Gödselmedel och kalk

 

SCB

 

Markanvändning

 

SCB

 

Vattenanvändning

 

SCB

 

 

 

OFFENTLIG EKONOMI

 
 

Finanser för den kommunala sektorn

 

SCB

 

Statlig upplåning och statsskuld

 

Riksgäldskontoret

 

Taxering

 

SCB

 

Utfallet av statsbudgeten

 

Ekonomistyrningsverket

 

 

 

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.

 
 

Stöd till barnfamiljer

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid sjukdom och handikapp

 

Försäkringskassan

 

Stöd vid ålderdom

 

Försäkringskassan

 

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST

 
 

Individ- och familjeomsorg

 

Socialstyrelsen

 

Äldre- och handikappomsorg

 

Socialstyrelsen

 

Stöd och service till funktionshindrade

 

Socialstyrelsen

 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:664

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)