Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:434

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 och 17 §§ förvaltningslagen (1986:223)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2)

Lagen omtryckt 2003:246.

En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

    Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett

  1. om avgörandet inte går parten emot, om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,

  2. om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,

  3. om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

  4. om avgörandet inte kan uppskjutas.

Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:434

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)