Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

Utkom från trycket den 9 juni 2009
utfärdad den 28 maj 2009.

Uppgifter

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har ansvar för att

 1. utöva tillsyn, inklusive marknadskontroll, enligt de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens ansvarsområde,

 2. tillgängliggöra information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter samt annan information som ger konsumenter goda förutsättningar att ta till vara sina intressen om ingen annan myndighet har den uppgiften, och

 3. stärka konsumenternas ställning på marknaden genom kontakter med privata aktörer och i det arbetet bl.a. tillhandahålla information om de konsumentskyddande regler som ligger inom myndighetens ansvarsområde, ingå branschöverenskommelser och genomföra insatser på standardiseringsområdet.

SFS 2022:1707

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde

 1. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

 2. integrera ett jämställdhetsperspektiv, och

 3. integrera ett funktionshindersperspektiv och utifrån detta stödja och driva på övriga berörda parter.

SFS 2020:93

Myndigheten ska utöver uppgifterna i 1 och 2 §§

 1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder,

 2. bevaka och analysera förutsättningarna för konsumenter att agera på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt,

 3. stödja, med bl.a. utbildning och information, konsumentverksamhet i kommunerna i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning samt budget- och skuldrådgivning,

 4. utföra pris- och konsumtionsundersökningar som kan utgöra underlag för regeringens beslut om riksnorm enligt 2 kap. 1 § första stycket socialtjänstförordningen (2001:937),

 5. bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om vad som utgör normala levnadskostnader i syfte att underlätta Försäkringskassans bedömning av merkostnader på grund av funktionsnedsättning,

 6. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

 7. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004,

 8. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma förordning, i fråga om att kontrollera att sådana regler som myndigheten har tillsyn över följs,

 9. bistå konsumenter vid gränsöverskridande tvister samt samarbeta och utbyta information med alternativa tvistlösningsorgan enligt artikel 14 respektive 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprungliga lydelsen,

 10. vara kontaktpunkt för tvistlösning online enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG,

 11. fullgöra de skyldigheter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen, inom ramen för sin befogenhet och i fråga om att kontrollera att sådana regler som myndigheten har tillsyn över följs,

 12. fullgöra uppgifter som svensk representant i nätverket av europeiska konsumentcentrum, och

 13. ta fram och utveckla statistik inom sitt verksamhetsområde.

SFS 2022:1707

Myndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningen av pris och jämförpris enligt prisinformationslagen (2004:347).

Konsumentombudsmannen får

 1. göra anmälan om grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden enligt förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden,

 2. väcka offentlig grupptalan enligt lagen (2002:599) om grupprättegång i tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör varor, tjänster eller andra nyttigheter som tillhandahålls huvudsakligen för enskilt bruk, när ombudsmannen anser att det är motiverat från allmän synpunkt, och

 3. besluta att biträda konsumenter enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

SFS 2015:740

Om Konsumentombudsmannen beslutar att biträda en konsument enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister, ska Konsumentombudsmannen kontrollera om konsumenten har rättshjälp. Om så är fallet ska Konsumentombudsmannen underrätta den myndighet som beslutar i rättshjälpsfrågan om sitt beslut att biträda konsumenten. Har konsumentens rättshjälp upphört när talan väcks vid allmän domstol, ska Konsumentombudsmannen upplysa domstolen om att konsumenten har haft rättshjälp i den rättsliga angelägenheten.

SFS 2011:1218

Samverkan

Myndigheten ska

 1. stödja och vara pådrivande i andra myndigheters arbete med integrering av konsumentaspekter i verksamheten och tillhandahållande av konsumentinformation, och

 2. löpande samråda med Finansinspektionen och Läkemedelsverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

SFS 2022:1707

Rapportering

Myndigheten ska

 1. redogöra för grunderna bakom sin prioritering vid val mellan olika insatser vid redovisningen enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag,

 2. rapportera om sitt miljöarbete enligt 2 § 1 till Naturvårdsverket efter samråd med verket om vilken rapportering som behövs, och

 3. redovisa sin statistik, sina uppföljningar och sina analyser med kön som övergripande indelningsgrund och uppdelade utifrån ålder och inrikes respektive utrikes födda, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Redovisningen av verksamheten enligt första stycket 1 ska göras i förhållande till de uppgifter som framgår av 1–5 §§.

SFS 2022:1707

Ledning

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef och Konsumentombudsman (KO). Han eller hon ska vara jurist.

SFS 2016:242

Personalansvarsnämnd

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:607

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009, då förordningen (2007:1139) med instruktion för Konsumentverket ska upphöra att gälla.

SFS 2011:397

Denna förordning träder i kraft d. 17 maj 2011.

SFS 2011:1218

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2015:122

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2015:740

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:242

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2016.

SFS 2016:1038

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2019:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 augusti 2019.

SFS 2020:31

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2020.

SFS 2020:93

Denna förordning träder i kraft d. 10 april 2020.

SFS 2022:1170

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2022.

SFS 2022:1707

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2023.