Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:611

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

Myndigheten ska, förutom genom insatser som avses i 8 § första stycket tredje meningen, på regeringens uppdrag kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands. Myndigheten ska i det sammanhanget särskilt underlätta kontakterna mellan enskilda och myndigheter, verka för samordning av myndigheters, organisationers och övriga aktörers åtgärder, verka för samordning av den offentliga informationen om den reglering som har betydelse för dem som drabbats samt identifiera behov av särskilda insatser.

Myndigheten ska vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt artikel 10.1 i rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna1) .

1)

EUT L 345, 8.12.2008, s. 75 (Celex 32008L0114).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:611

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)