Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:957

Utkom från trycket den 20 oktober 2009
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
utfärdad den 8 oktober 2009.

Regeringen föreskriver1) att det i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 6.11.2007, s. 27, Celex 32007L0060).

Myndigheten ska vara behörig myndighet för frågor enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker2) och ska ansvara för rapportering till Europeiska gemenskapens kommission enligt artikel 15 i direktivet.

2)

EUT L 288, 6.11.2007, s. 27 (Celex 32007L0060).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:957

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)