Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

Utkom från trycket den 1 december 2009
utfärdad den 19 november 2009.

Uppgifter

Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av Försäkringskassan. Verksamheten består huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för.

Försäkringskassan är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

SFS 2022:547

Försäkringskassan ska

 1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

 2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag,

 3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,

 4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten,

 5. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

 6. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

 7. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

 8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna,

 9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

 10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter,

 11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,

 12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

 13. ge information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet gentemot barn och, inom ramen för detta, på begäran av föräldrar bistå dem med hjälp och stöd att dels beräkna underhållsbidrag, dels utforma avtal om sådant bidrag i det enskilda fallet.

SFS 2020:96

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete

Rubriken införd g. SFS2016-0011

Försäkringskassan ska även

 1. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

 2. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet samt enligt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, och fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen och konventionen,

 3. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt

  • artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna VII.1 (utsändning) och X (undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och tillämpning) i konventionen när frågan gäller lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

  • artikel 1 i konventionen av den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artiklarna 7.1 (utsändning) och 8 (undantag) samt artikel 19 c–e (information) i konventionen när frågan gäller sjukförsäkring med sjukersättning och aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och arbetsskadeförsäkring utom förmåner till efterlevande,

  • artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 8.1 (utsändning) och 10 (undantag) samt artiklarna 31 och 32 (information),

 4. för svensk del och efter att ha hört Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen komma överens med den högsta förvaltningsmyndigheten i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventionen mellan Sverige och Turkiet om social trygghet i enlighet med artikel 29 i konventionen, och

 5. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2 i fråga om samarbete och kontaktuppgifter, 6.4 och 6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat.

SFS 2016:11

Övriga uppgifter

Rubriken införd g. SFS2016-0011

Försäkringskassan ansvarar också för uppföljning, beslut om och utbetalning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner avseende bidrag för arbete med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård samt medel för medicinsk rehabiliteringsgaranti.

SFS 2020:131

Försäkringskassan ska till regeringen senast sex veckor efter det att Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en rapport, som särskilt berör Försäkringskassan, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.

Vid beräkning av tiden enligt första stycket ska juli månad inte räknas med.

SFS 2016:11

Försäkringskassan får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

SFS 2016:11

Försäkringskassan får utföra datorbearbetningar på uppdrag av myndigheter och enskilda samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser.

Första stycket gäller endast uppdrag eller tjänster som kan anses förenliga med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

SFS 2016:11

Samverkan

Försäkringskassan ska samverka med

 1. berörda myndigheter, kommuner och regioner samt andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet och därvid särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs,

 2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet,

 3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, region eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

SFS 2019:1076

Försäkringskassan ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för Försäkringskassans räkning.

SFS 2019:217

Ledning

Försäkringskassan leds av en styrelse.

SFS 2016:11

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

SFS 2016:11

Regeringen utser vice ordförande i styrelsen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § upphävd g. F 2010:1387.

SFS 2020:1199

Organisation

Försäkringskassan bestämmer själv sin organisation.

SFS 2016:11

Anställningar

Generaldirektören är myndighetschef.

Vid Försäkringskassan finns en överdirektör.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 a § upphävd g. F 2016:11.

SFS 2018:350

Delegering

Rubriken införd g. SFS2016-0011

Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av generaldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som generaldirektören bestämmer.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § upphävd g. F 2010:1387.

SFS 2016:11

Personalansvarsnämnd

Vid Försäkringskassan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

SFS 2016:11

Tillämpligheten av vissa förordningar

Försäkringskassan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

SFS 2016:11

Undantag från myndighetsförordningen

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Försäkringskassan:

 • 5 § om delegering, och

 • 21 § 3–5 om en myndighets beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling.

SFS 2016:11

Avgifter

Rubriken införd g. SFS2011-1191

Försäkringskassan ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och tjänster som avses i 4 och 4 a §§.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för

 1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 2. administration av familjebidrag och dagpenning som betalas ut enligt

  • förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga,

  • förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga,

  • förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater,

  • officersförordningen (2007:1268),

  • förordningen (2015:613) om militär grundutbildning, och

 3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.

Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som anges i första och andra styckena.

SFS 2019:217

När Försäkringskassan efter särskild begäran lämnar ut kopior på handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (AFA Försäkring) ska avgift, i stället för vad som föreskrivs i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut med det belopp som myndigheten och AFA Försäkring kommer överens om.

SFS 2016:11

Försäkringskassan får, utöver vad som föreskrivs i 25 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), disponera avgiftsinkomsterna enligt 15 och 16 §§ i verksamheten. Myndigheten får även disponera sådan ersättning i verksamheten som myndigheten tar ut med stöd av lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

SFS 2016:11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1174

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010, då förordningen (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan ska upphöra att gälla.

SFS 2010:212

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2010.

SFS 2010:1387

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:305

Denna förordning träder i kraft d. 18 juni 2011.

SFS 2011:1191

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:786

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:496

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2013.

SFS 2013:713

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2013.

SFS 2013:812

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2013.

SFS 2014:331

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2016:11

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2016:12

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.

SFS 2018:350

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2018.

SFS 2019:217

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020 i fråga om 15 § och i övrigt d. 1 juni 2019.

SFS 2019:1076

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:96

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2020.

SFS 2020:131

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2020:1199

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2021.

SFS 2022:547

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.