Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Utkom från trycket den 11 december 2009
utfärdad den 26 november 2009.

Uppgifter

Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens lokala förankring är viktig.

Myndigheten ska

 1. utöva tillsyn över att lagstiftning där Skogsstyrelsen har angetts som tillsynsmyndighet följs,

 2. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets skogar sköts i förhållande till 1 §,

 3. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas enligt 1 §,

 4. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,

 5. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,

 6. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser, och

 7. samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av det mål för friluftslivspolitiken som riksdagen har fastställt.

Uppgiften i första stycket 7 avser tillgång till natur för friluftsliv på skogsmark.

SFS 2016:107

Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta företagens kontakter med myndigheten.

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Särskilda uppgifter

[Upphävd g. F (2016:107).]

SFS 2016:107

Särskilda uppgifter

Myndigheten ska i fråga om sitt miljö- och friluftslivsarbete enligt 2 § första stycket 4, 5 och 7 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

SFS 2016:107

Myndigheten får, med de begränsningar som följer av andra stycket, inom sitt verksamhets- och kompetensområde bedriva uppdragsverksamhet, om det bidrar till att uppnå de beslutade målen för skogspolitiken eller mål inom andra politikområden.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär

 1. rotpoststämpling,

 2. skogsbruksåtgärder,

 3. avverkning inklusive gallring och röjning,

 4. skötseluppdrag för annan part med avseende på skogsproduktion,

 5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om ersättning,

 6. upphandling av entreprenörer för annan part,

 7. ekonomiadministration för annan part, eller

 8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.

Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

SFS 2016:107

Myndighetens ledning

Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter inklusive ordföranden.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

Myndigheten får ta ut avgifter för varor och för tjänster som får utföras enligt 7 och 8 §§.

Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och om grunder för hur avgifterna för sådana varor och tjänster ska beräknas.

SFS 2016:107

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1393

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010, då förordningen (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen ska upphöra att gälla.

SFS 2011:90

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2011.

SFS 2011:540

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2016:107

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2016.