Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1387

Utkom från trycket den 3 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan;
utfärdad den 25 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

dels att 8 och 11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,

dels att 6, 7 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Bestämmelserna om myndighetens beslut i 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1387

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)