Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

Uppgifter

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har till uppgift att pröva frågor som avses i 8 kap. 1–12 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Myndigheten ska medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

Ledning

Myndigheten leds av en nämnd.

Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.

Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för tre år. Vice ordföranden och ersättare till övriga ledamöter utses av regeringen för samma tid som ordföranden respektive ledamoten.

SFS 2016:520

Organisation

Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten.

SFS 2015:171

Ärendenas handläggning

Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggningen i övrigt av ärenden i nämnden finns i 9 kap. 3–16 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659).

Årlig redogörelse

Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt om kostnaderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska förklaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

Av nämndens ledamöter utses

  1. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,

  2. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,

  3. en efter förslag av Tjänstemännens centralorganisation,

  4. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och

  5. de fyra återstående ledamöterna bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse.

Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

Om förslag till ledamot eller ersättare inte har lämnats, ska ett tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses.

SFS 2020:132

Tillämpligheten av vissa förordningar

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:582

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011, då förordningen (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska upphöra att gälla.

2. För ärenden om disciplinpåföljd som har återförvisats till myndigheten från domstol gäller fortfarande 1 § första stycket den upphävda förordningen i dess lydelse enligt SFS 2007:1019.

SFS 2015:171

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2016:520

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2020:132

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.