Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:665

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

 

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

 
 

Jordbrukets struktur

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets produktion

 

Statens jordbruksverk

 

Sysselsättning i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Jordbrukets ekonomi

 

Statens jordbruksverk

 

Prisutveckling i jordbruket

 

Statens jordbruksverk

 

Djurhälsa

 

Statens jordbruksverk

 

Vattenbruk

 

Statens jordbruksverk

 

Produktion i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Sysselsättning i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Miljö och sociala frågor i skogsbruket

 

Skogsstyrelsen

 

Skogarnas tillstånd och förändring

 

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Fiske

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

KULTUR OCH FRITID

 
 

 

 

MILJÖ

 
 

Utsläpp

 

Naturvårdsverket

 

Avfall

 

Naturvårdsverket

 

Miljötillstånd

 

Naturvårdsverket

 

Miljöbalkens tillämpning

 

Naturvårdsverket

 

Kemikalier, försäljning och användning

 

Kemikalieinspektionen

 

Miljöekonomi och hållbar utveckling

 

SCB

 

Gödselmedel och kalk

 

SCB

 

Markanvändning

 

SCB

 

Vattenanvändning

 

SCB

 

Havs- och vattenmiljö

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

NATIONALRÄKENSKAPER

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:665

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)