Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1191

Utkom från trycket den 9 december 2011
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan;
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 4 a, 15, 16 och 17 §§, samt närmast före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

1) Myndigheten ska

1)

Senaste lydelse 2011:305.

 1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

 2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag,

 3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,

 4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

 5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

 6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

 7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

 8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna,

 9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

 10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter,

 11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,

 12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

 13. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, och fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen.

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Myndigheten får utföra datorbearbetningar på uppdrag av myndigheter och enskilda samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser.

Första stycket gäller endast uppdrag eller tjänster som kan anses förenliga med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Avgifter

Myndigheten ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och tjänster som avses i 4 och 4 a §§.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för

 1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 2. administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga som betalas ut enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, och

 3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.

Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som anges i första och andra styckena.

När myndigheten efter särskild begäran lämnar ut kopior på handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (AFA Försäkring) ska avgift, i stället för vad som föreskrivs i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut med det belopp som myndigheten och AFA Försäkring kommer överens om.

Myndigheten får, utöver vad som föreskrivs i 25 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), disponera avgiftsinkomsterna enligt 15 och 16 §§ i verksamheten. Myndigheten får även disponera sådan ersättning i verksamheten som myndigheten tar ut med stöd av lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1191

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)