Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Utkom från trycket den 4 januari 2013
utfärdad den 20 december 2012.

Uppgifter

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen och därmed bidra till genomförandet av Agenda 2030 som Förenta nationernas medlemsstater antagit.

SFS 2022:187

Naturvårdsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

SFS 2022:555

Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

 1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning,

 2. utvärdera och utveckla arbetet med tillämpade samhällsekonomiska analyser inom miljö- och klimatområdet i samråd med berörda myndigheter,

 3. löpande genomföra utvärderingar, samhällsekonomiska analyser och effektberäkningar av styrmedel och åtgärder,

 4. minst en gång vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen och utifrån denna lämna förslag i syfte att målen ska nås, och

 5. senast den 31 mars varje år samlat analysera, bedöma och redovisa

  1. resultatet av det närmast föregående årets statligt initierade satsningar och deras bidrag till måluppfyllelse,

  2. förutsättningarna att nå etappmålen, och

  3. utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska Naturvårdsverket inhämta synpunkter från och samordna berörda myndigheter. Redovisningarna ska samordnas med den redovisning som avses i 2 a § och den effektbedömning som avses i 28 § klimatrapporteringsförordningen (2014:1434).

SFS 2022:187

Naturvårdsverket ska

 1. varje år lämna underlag till de redovisningar som avses i 4 § andra stycket 1 och 2 klimatlagen (2017:720), och

 2. vart fjärde år lämna underlag till de beskrivningar som avses i 5 § andra stycket 1–7 klimatlagen och som ska ligga till grund för en klimatpolitisk handlingsplan.

Redovisningen enligt första stycket 1 ska lämnas senast den 31 mars varje år och redovisningen enligt första stycket 2 ska lämnas senast den 15 mars året efter ordinarie val till riksdagen, om inte regeringen beslutar annat.

SFS 2022:834

Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. bevaka allmänna miljöintressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i processen,

 2. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,

 3. vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete,

 4. samordna uppföljning och utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv,

 5. utveckla, följa upp och samordna arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen,

 6. på ett kostnadseffektivt sätt göra kunskaper om miljön och klimatet samt miljö- och klimatarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda,

 7. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,

 8. finansiera miljöforskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete och samråda med Havs- och vattenmyndigheten om fördelningen,

 9. ansvara för nationell samordning när det gäller förorenade områden och avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,

 10. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador,

 11. förvärva och förvalta fastigheter för statens räkning för att skydda värdefulla naturområden,

 12. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,

 13. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,

 14. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor samt vartannat år redovisa en samlad uppföljning av de friluftslivsmål som regeringen fastställt och vart fjärde år lämna förslag i syfte att målen ska nås,

 15. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft,

 16. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,

 17. medverka till att främja brukandet av vilt som resurs,

 18. verka för en samhällsekonomiskt effektiv omställning till en cirkulär ekonomi,

 19. verka för minskad nedskräpning och hållbar avfallshantering, inklusive avfallsförebyggande insatser och giftfria kretslopp,

 20. ansvara för nationell plastsamordning,

 21. samordna myndigheternas arbete när det gäller omgivningsbuller,

 22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840),

 23. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet, och

 24. samordna berörda myndigheters arbete med metodutveckling för klimateffektbedömningar samt vid behov bistå Regeringskansliet med klimateffektbedömningar av styrmedel och åtgärder som påverkar Sveriges utsläpp av växthusgaser.

SFS 2022:187

Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som regeringen bedriver inom EU och internationellt. I det arbetet ska Naturvårdsverket inom sitt ansvarsområde särskilt

 1. bidra med underlag och expertkunskap,

 2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet och rapportera från mötena,

 3. bedriva bilateralt samarbete med länder av strategisk betydelse för det globala miljö- och klimatsamarbetet,

 4. ansvara för internationell rapportering,

 5. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag, redovisa bedömningen till Regeringskansliet och ge dem som berörs möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket, och

 6. skyndsamt till Regeringskansliet redovisa konsekvenserna av förslag till EU-lagstiftning som lämnas av Europeiska kommissionen.

SFS 2022:187

Naturvårdsverket ska i fråga om tillsyn särskilt ta initiativ till sådan samverkan mellan de tillsynsvägledande myndigheterna som avses i 3 kap. 1 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) och till sådant samarbete mellan tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter som avses i 26 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

SFS 2022:187

Naturvårdsverket har till uppgift att utöva marknadskontroll inom sitt ansvarsområde.

SFS 2022:1183

Naturvårdsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingsarbete som Naturvårdsverket bedriver internationellt, inklusive sådan tjänsteexport som avser Sveriges internationella utvecklingssamarbete, och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion, annan förordning eller i beslut som regeringen har fattat.

Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, om myndigheten anser att det är nödvändigt för att tillgodose angelägna allmänna miljöintressen.

Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och för hur avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

SFS 2022:187

Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och samordnande myndighet i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007.

SFS 2014:229

Naturvårdsverket ska senast den 31 mars varje år redovisa arbetet med naturvård och biologisk mångfald. Redovisningen ska redogöra för

 1. medelsanvändning för åtgärder för värdefull natur och arbetet med skydd av denna,

 2. genomförda åtgärder för värdefull natur och arbetet med skydd av denna,

 3. sysselsättningseffekter av 1 och 2,

 4. statistik om ärenden för att bilda naturreservat, och

 5. arbetet med genomförandeplanen för planerade nya och utvidgade nationalparker.

Redovisningens struktur ska likna tidigare års redovisningar så att uppgifterna i dem är enkla att jämföra med varandra.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 b § upphävd g. F 2019:637.

SFS 2022:187

Ledning

Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Rubriken införd g. F 2022:834. SFS2022-0834

Delegationen för cirkulär ekonomi

Rubriken införd g. Lag 2022:834. SFS2022-0834

Inom Naturvårdsverket finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för cirkulär ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som ska

 1. bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi,

 2. identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och

 3. synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.

Förutv. 11 § upphävd g. F 2022:187.

SFS 2022:834

Delegationen för cirkulär ekonomi ska senast den 1 mars varje år lämna en skriftlig rapport om sin verksamhet till regeringen. Rapporten ska innehålla en redovisning av föregående års verksamhet och en bedömning av hur den har bidragit till näringslivets omställning. Rapporten får också innehålla förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas i syfte att öka takten i näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi.

Förutv. 12 § upphävd g. F 2022:187.

SFS 2022:834

Delegationen för cirkulär ekonomi ansvarar för sina beslut inför regeringen.

Delegationen ansvarar för sin verksamhet i övrigt inför myndighetschefen.

Förutv. 13 § upphävd g. F 2022:187.

SFS 2022:834

Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Delegationen för cirkulär ekonomi tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Förutv. 14 § upphävd g. F 2022:187.

SFS 2022:834

Delegationen för cirkulär ekonomi ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och högst tio andra ledamöter, där en majoritet ska företräda näringslivet.

SFS 2022:834

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Rådet är ett rådgivande organ som ska

 1. bidra med kunskap i det internationella arbetet inom ramen för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och

 2. vara rådgivande till berörda myndigheter i det arbete som bedrivs med anledning av att Sverige är part till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella instrument med anknytning till frågor om biologisk mångfald.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi utses av regeringen för en bestämd tid.

Förutv. 17 § upphävd g. F 2022:834.

SFS 2022:834

Naturvårdsverket utser för en bestämd tid ordförande och ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Särskild hänsyn ska tas till ordförandens och övriga ledamöters kompetens för den uppgift som avses i 15 § 1. Innan beslutet fattas ska Naturvårdsverket höra Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Sida, Skogsstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Personalansvarsnämnd

Vid Naturvårdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Naturvårdsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Naturvårdsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Överklagande

Beslut av myndighetschefen om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för forskning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:989

Denna förordning träder i kraft d. 18 jan. 2013, då förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket ska upphöra att gälla. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas från och med d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:916

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:229

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2014.

SFS 2015:124

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

2. Redovisning enligt 2 § första stycket 4 ska göras första gången i mars 2016.

3. Redovisning enligt 2 § första stycket 5 ska göras första gången i sept. 2015.

SFS 2015:570

Denna förordning träder i kraft d. 20 okt. 2015.

SFS 2016:862

(Utkom d. 30 aug. 2016.)

SFS 2017:202

Denna förordning träder i kraft d. 4 april 2017.

SFS 2017:803

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

SFS 2019:637

(Publicerad d. 23 okt. 2019.)

SFS 2022:187

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2022.

SFS 2022:555

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.

SFS 2022:834

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2022.

SFS 2022:1183

Denna förordning träder i kraft d. 25 juli 2022.