Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:496

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan;
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

1) Myndigheten ska

1)

Senaste lydelse 2011:1191.

 1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

 2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag,

 3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,

 4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

 5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

 6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

 7. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

 8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna,

 9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

 10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter,

 11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,

 12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället,

 13. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, och fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen,

 14. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt

  • artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna VII.1 (utsändning) och X (undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och tilllämpning) i konventionen när frågan gäller lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

  • artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artiklarna 7.1 (utsändning) och 8 (undantag) samt artikel 19 c–e (information) i konventionen när frågan gäller sjukförsäkring med sjukersättning och aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och arbetsskadeförsäkring utom förmåner till efterlevande,

  • artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 8.1 (utsändning) och 10 (undantag) samt artiklarna 31 och 32 (information), och

 15. för svensk del och efter hörande av Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt artikel 29 i konventionen mellan Sverige och Turkiet om social trygghet komma överens med den högsta förvaltningsmyndigheten i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:496

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)