Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:978

Utkom från trycket den 6 december 2013
Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket;
utfärdad den 21 november 2013.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse.

Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i fråga om dessa

  1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt,

  2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,

  3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete,

  4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamheten, och

  5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndigheter.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:978

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)