Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:629

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1985:206) om viten;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § och rubriken närmast före 10 § lagen (1985:206) om viten ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Biträde av Polismyndigheten

10 §

En myndighet som enligt 6 § ska föra talan vid domstol i mål om utdömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita biträde av Polismyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:629

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)