Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:630

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 32 § förvaltningslagen (1986:223)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 2003:246.

3) Bestämmelserna i 8–30 §§ gäller inte Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte heller Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets, Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet.

3)

Senaste lydelse 2006:703.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:630

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)