Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:0394

Utkom från trycket den 26 juni 2015
Lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde;
utfärdad den 17 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2, 11 och 15 §§ lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:61, bet. 2014/15:KrU9, rskr. 2014/15:239.

2) Föreningen Svenska Tecknare utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond.

2)

Senaste lydelse 1994:305.

3) Svenska Fotografers Förbund utser och entledigar en ledamot i styrelsen för Sveriges författarfond.

3)

Senaste lydelse 1994:305.

Sveriges Författarförbund

  1. prövar frågor om fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar, och

  2. utser och entledigar sex ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:394

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Daniel Ström
(Kulturdepartementet)