Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:1065

Utkom från trycket den 29 december 2015
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;
utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 11 a och 26 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 b §, av följande lydelse.

1) Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer.

1)

Senaste lydelse 2010:1901. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en sammanställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför sammanställning av rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om de incidenter som rapporterats in till de myndigheterna enligt 10 a § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika nivåer och områden i samhället.

Myndigheten ska ansvara för att Sverige har en nationell funktion med uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera itincidenter. Myndigheten ska

  1. agera skyndsamt vid it-incidenter genom att sprida information samt vid behov arbeta med samordning av åtgärder och medverka i det arbete som krävs för att avhjälpa eller lindra effekter av det inträffade,

  2. återrapportera till berörda aktörer i samband med att en it-incident har rapporterats,

  3. samverka med myndigheter med särskilda uppgifter inom informationssäkerhetsområdet, och

  4. vara Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder samt utveckla samarbetet och informationsutbytet med dessa.

2) Myndigheten ska ta ut avgifter för grundabonnemang och tilläggstjänster som avser det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet).

2)

Senaste lydelse 2012:696.

Regeringen beslutar om avgifternas storlek när det gäller grundabonnemang för myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap och höjd beredskap enligt bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Myndigheten beslutar om övriga avgifters storlek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:1065

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)