Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:11

Utkom från trycket den 2 februari 2016
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan;
utfärdad den 21 januari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan1)

1)

Senaste lydelse av 10 a § 2010:212.

dels att 10 a § ska upphöra att gälla,

dels att 2–7, 9 och 12–17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a §, 8 och 11 §§ och närmast före 2 a, 3 och 11 §§ nya rubriker av följande lydelse.

  2) Försäkringskassan ska

  2)

  Senaste lydelse 2014:331.

 1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

 2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag,

 3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,

 4. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

 5. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

 6. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

 7. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna,

 8. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

 9. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter,

 10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet, och

 11. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället.

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete

Försäkringskassan ska även

 1. medverka i EU-arbetet och annat internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,

 2. vara centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet samt enligt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, och fullgöra de uppgifter som åligger den enligt förordningen och konventionen,

 3. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt

  • artikel I i konventionen av den 30 januari 2002 om social trygghet mellan Sverige och Kanada vid tillämpning av artiklarna VII.1 (utsändning) och X (undantag) samt artiklarna XX.1 (information) och XXV.1 (tolkning och tilllämpning) i konventionen när frågan gäller lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

  • artikel 1 i konventionen av den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artiklarna 7.1 (utsändning) och 8 (undantag) samt artikel 19 c–e (information) i konventionen när frågan gäller sjukförsäkring med sjukersättning och aktivitetsersättning, föräldraförsäkring och arbetsskadeförsäkring utom förmåner till efterlevande,

  • artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 8.1 (utsändning) och 10 (undantag) samt artiklarna 31 och 32 (information),

 4. för svensk del och efter att ha hört Pensionsmyndigheten och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen komma överens med den högsta förvaltningsmyndigheten i Turkiet om tillämpningsbestämmelser till konventionen mellan Sverige och Turkiet om social trygghet i enlighet med artikel 29 i konventionen, och

 5. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, 6.2 i fråga om samarbete och kontaktuppgifter, 6.4 och 6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat.

Övriga uppgifter

Försäkringskassan ansvarar också för uppföljning, beslut om och utbetalning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting avseende bidrag för arbete med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård samt medel för medicinsk rehabiliteringsgaranti.

3) Försäkringskassan ska till regeringen senast sex veckor efter det att Inspektionen för socialförsäkringen har lämnat en rapport, som särskilt berör Försäkringskassan, kommentera inspektionens slutsatser och redovisa de eventuella åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av rapporten.

3)

Senaste lydelse 2012:786.

Vid beräkning av tiden enligt första stycket ska juli månad inte räknas med.

4) Försäkringskassan får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning.

4)

Senaste lydelse 2011:1191.

5) Försäkringskassan får utföra datorbearbetningar på uppdrag av myndigheter och enskilda samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser.

5)

Senaste lydelse 2011:1191.

Första stycket gäller endast uppdrag eller tjänster som kan anses förenliga med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

  Försäkringskassan ska samverka med

 1. berörda myndigheter, kommuner och landsting samt andra berörda parter för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet och därvid särskilt verka för att felaktiga utbetalningar inte görs,

 2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och andra berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet,

 3. Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan ska i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen samt bedriva finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

6) Försäkringskassan leds av en styrelse.

6)

Senaste lydelse 2010:1387.

7) Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

7)

Senaste lydelse 2010:1387.

8) Styrelsen utser vice ordförande.

8)

Tidigare 8 § upphävd genom 2010:1387.

Försäkringskassan bestämmer själv sin organisation.

Delegering

9) Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av generaldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som generaldirektören bestämmer.

9)

Tidigare 11 § upphävd genom 2010:1387.

Vid Försäkringskassan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Försäkringskassan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

10) Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Försäkringskassan:

10)

Senaste lydelse 2010:1387.

 • 5 § om delegering, och

 • 21 § 3–5 om en myndighets beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling.

11) Försäkringskassan ska ta ut avgifter för sådana uppdrag och tjänster som avses i 4 och 4 a §§.

11)

Senaste lydelse 2011:1191.

Myndigheten ska vidare ta ut avgifter för

 1. administration av arbetsskadeärenden vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 2. administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga som betalas ut enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, och

 3. de tjänster som tillhandahålls åt Pensionsmyndigheten.

Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som anges i första och andra styckena.

12) När Försäkringskassan efter särskild begäran lämnar ut kopior på handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (AFA Försäkring) ska avgift, i stället för vad som föreskrivs i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut med det belopp som myndigheten och AFA Försäkring kommer överens om.

12)

Senaste lydelse 2011:1191.

13) Försäkringskassan får, utöver vad som föreskrivs i 25 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), disponera avgiftsinkomsterna enligt 15 och 16 §§ i verksamheten. Myndigheten får även disponera sådan ersättning i verksamheten som myndigheten tar ut med stöd av lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

13)

Senaste lydelse 2011:1191.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:11

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)