Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1347

Utkom från trycket den 2 januari 2018
Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet;
utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

dels att 32 och 33 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 19 a §§, av följande lydelse.

9 a §

Riksarkivet ska tillhandahålla tjänster för digitalisering av kulturarvsmaterial.

19 a §

Vid Riksarkivet finns ett centrum för digitalisering av kulturarvsmaterial.

32 §

1) Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för

1)

Senaste lydelse 2014:265.

  1. material och tjänster, när myndigheten hjälper sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § och 6 § första stycket med fullgörandet av deras skyldigheter i fråga om arkiven,

  2. digitaliseringstjänster som tillhandahålls åt myndigheter och andra offentliga organ enligt 9 §,

  3. uppdrag som utförs inom det heraldiska området enligt 13 §,

  4. uppdragsverksamhet enligt 15 §.

33 §

2) Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter

2)

Senaste lydelse 2014:265.

  1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1–3 och 6 § första stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som överlämnas till Riksarkivet,

  2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla enskilda arkiv,

  3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och 11 §,

  4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223),

  5. för digitalisering av kulturarvsmaterial enligt 9 a §, och

  6. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författningssamlingar finns i 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE
Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)