Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:35

Utkom från trycket den 6 februari 2018
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken;
utfärdad den 25 januari 2018.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Den officiella statistiken

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

 

 

UTBILDNING OCH FORSKNING

 
 

Skolväsende och barnomsorg

 

Statens skolverk

 

Högskoleväsende

 

Universitetskanslersämbetet

 

Studiestöd

 

Centrala studiestödsnämnden

 

Forskning

 

SCB

 

Befolkningens utbildning

 

SCB

 

Eftergymnasial yrkesutbildning

 

SCB

 

Folkhögskola

 

SCB

 

Annan statistik

För framställning av annan statistik än officiell statistik får Statistiska centralbyrån behandla personuppgifter enligt 8 §, om behandlingen

1. är nödvändig för statistiska ändamål och samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära och ingår i något av de nedanstående statistikprojekten:

– nationella trygghetsundersökningen,

– nationella folkhälsan,

– undersökningen om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning,

– transfereringsstatistiken,

– uppföljningen av projekt finansierade av Europeiska socialfonden,

– regiondatabaserna samt tabellerna om ohälsa på kommunernas delområden,

– kartläggningen av det hedersrelaterade våldet i Sverige,

– undersökningarna om invandrade individers framtidstro och etablering, eller

– den svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa, eller

2. ingår i ett forskningsprojekt och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning som avser människor.

För statistikprojekten under punkt 1 får uppgift som rör hälsa behandlas för alla utom undersökningarna om invandrade individers framtidstro och etablering. För nationella trygghetsundersökningen och kartläggningen av det hedersrelaterade våldet i Sverige får även uppgift om brott behandlas. För undersökningarna om invandrade individers framtidstro och etablering får uppgifter om etniskt ursprung och religiös och filosofisk övertygelse behandlas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:35

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)