Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:359

Publicerad den 4 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

  1) När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter för framställning av statistik från någon annan än en statlig myndighet, ska den samtidigt lämna information om

  1)

  Senaste lydelse 2013:946.

 1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,

 2. vilka bestämmelser en eventuell skyldighet att lämna uppgifter grundas på,

 3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,

 4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,

 5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,

 6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,

 7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få rättelse, och

 8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa om det.

Bestämmelser om information till den registrerade vid insamling av personuppgifter finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:359

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)