Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:840

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av organet, tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

2)

Senaste lydelse 2015:289.

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 7 § första stycket om tillgänglighet,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 16–18 §§ om jäv,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 27 § om dokumentation av uppgifter,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

 • 36–39 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

 • 42–47 §§ om överklagande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:840

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)