Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1518

Publicerad den 21 augusti 2018
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 1, 5, 7, 10, 13 och 15 §§ samt rubrikerna närmast före 7 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 6, 9 a och 18 b–18 d §§, av följande lydelse.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Myndigheten ska

 1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,

 2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,

 3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara,

 4. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara,

 5. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar,

 6. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, och

 7. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning.

Myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskap och för civilt försvar tillhandahålls. Myndigheten ska dessutom genomföra övningar inom sitt ansvarsområde. Myndigheten ska vid behov stödja Regeringskansliet i dess utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskap och för civilt försvar.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder och stödsystem för räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt materiel för räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls.

1) Myndigheten ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt försvar. Myndigheten ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planeringen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret.

1)

Tidigare 6 § upphävd genom 2010:1901.

Myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolkningsskyddet.

Samordning och stöd vid olyckor och kriser samt vid höjd beredskap

Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

  Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får tillfälle att

 1. samordna åtgärder,

 2. samordna information till allmänhet och media,

 3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och

 4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna förmåga ska också finnas under höjd beredskap.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde ingå en internationell överenskommelse

 1. med en utländsk myndighet, en mellanfolklig organisation eller ett EU-organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget,

 2. med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en sådan internationell insats som avses i 8 och 9 §§ och som myndigheten deltar i, och

 3. med anledning av behov som är direkt hänförliga till genomförandet av en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insatsberedskap.

En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås av myndigheten om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 1 ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet) underrättas.

Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande samhällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar och bedöma om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till denna.

Jämställdhet

Myndigheten ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras i verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering av verksamheten och verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna och jämställdhetsperspektivet ska särskilt beaktas vid utbildnings- och övningsverksamhet enligt 5 § samt vid planering, genomförande och utvärdering av insatser enligt 7 och 8 §§.

Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom krisberedskapsområdet och civilt försvar.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering.

Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt i Sverige enligt Unescos mellanstatliga oceanografiska kommissions tsunamiprogram (Tsunami National Contact). Myndigheten ska samordna sitt arbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Myndigheten ska utöva tillsyn över och kontroll av att åtagandena i alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB uppfylls. Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen där det utförda tillsyns- och kontrollarbetet redovisas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1518

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)