Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1920

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2015:289.

  • handlingar: sådana handlingar som avses i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

  • vidareutnyttjande: användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1920

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)