Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1936

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 41 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22.

1 §

2) För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.

2)

Senaste lydelse 2014:806.

För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller yttranden som nedtecknats vid regeringens samråd med EU-nämnden enligt tilläggsbestämmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1936

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)