Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:96

Publicerad den 11 mars 2020
Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

1) Försäkringskassan ska

1)

Senaste lydelse 2016:12.

 1. ge information till berörda om socialförsäkringen och de övriga förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för,

 2. se till att myndighetens föreskrifter och andra styrande dokument och rutiner är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för enskilda och företag,

 3. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott,

 4. delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten,

 5. följa, analysera och förmedla socialförsäkringssystemets utveckling och effekter för enskilda och samhälle inom sitt verksamhetsområde,

 6. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten,

 7. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet,

 8. i sin verksamhet belysa, analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna,

 9. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

 10. vid beslut och andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter,

 11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet,

 12. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och

 13. ge information och stöd till föräldrar i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet gentemot barn och, inom ramen för detta, på begäran av föräldrar bistå dem med hjälp och stöd att dels beräkna underhållsbidrag, dels utforma avtal om sådant bidrag i det enskilda fallet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:96

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)