Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:135

Publicerad den 20 mars 2020
Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor ska ha följande lydelse.

Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Övriga ledamöter utses efter förslag av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens Centralorganisation. Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner föreslår vardera två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.

1) I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder

1)

Senaste lydelse 2019:1059.

  1. när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en region har ett bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av Sveriges Kommuner och Regioner,

  2. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,

  3. när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivarföreningen KFO, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation.

Beslut som inte innefattar ett slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:135

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)