Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:885

Publicerad den 3 november 2020
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utfärdad den 29 oktober 2020

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 1, 7–9 och 21 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7 a, 13 a och 18 e §§, av följande lydelse.

1) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

1)

Senaste lydelse 2018:1518.

Myndigheten ska

 1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,

 2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder,

 3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och krigsfara,

 4. samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd och information i deras verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt utföra tillsyn enligt samma lag,

 5. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara,

 6. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt försvar,

 7. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde, och

 8. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om inte något annat följer av annan författning.

2) Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder vid en kris eller vid höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får tillfälle att

2)

Senaste lydelse 2018:1518.

 1. samordna åtgärder,

 2. samordna information till allmänhet och medier,

 3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser, och

 4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmåga att bistå Regeringskansliet med underlag och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna förmåga ska också finnas under höjd beredskap.

Myndigheten ska utifrån en nationell riskbild upprätthålla beredskap med stödresurser för att kunna bistå i samband med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska även kunna prioritera och fördela tillgängliga förstärkningsresurser enligt 6 kap. 8 a § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

3) Myndigheten ska kunna medverka med insatser i Sveriges internationella humanitära verksamhet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som kräver omedelbara åtgärder. Myndigheten ska även kunna stödja biståndsinsatser som avser humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och tidig återuppbyggnad efter katastrofer. Vidare ska myndigheten i samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer förbereda så att myndigheten, i en situation då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utanför Sverige, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

3)

Senaste lydelse 2014:1555.

Myndigheten får besluta om insatser enligt första stycket endast under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än myndigheten. Myndigheten ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Myndigheten ska på regeringens uppdrag kunna stödja internationella insatser inom civil krishantering och fredsfrämjande.

4) Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013 samt Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 av den 13 mars 2019 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen. Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som Sverige har och ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet, med undantag för att fastställa moduler och annan insatskapacitet som Sverige ställer till förfogande för den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

4)

Senaste lydelse 2014:1555.

Myndigheten får, i förhållande till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut

 1. begära bistånd som rör räddningstjänst,

 2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten, eller

 3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten.

Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället Kustbevakningen som ska begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för beslutet.

Myndigheten ska stödja kommunerna i deras arbete med jämställdhet och mångfald i kommunernas organisationer för utförande av uppgifterna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten ska stödja kommunerna i deras arbete med personalförsörjningen av deltidsanställda brandmän.

Inom myndigheten finns en nämnd som ska pröva de frågor om disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som berörs, en företrädare för de anställda lärarna vid myndigheten samt rättschefen. De studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot. Den ledamot som företräder lärarna ska utses och entledigas av den arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten ska utses för två år. Den ledamot som representerar de studerande ska utses för ett år.

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav rättschefen ska vara en, är närvarande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:885

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)