Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:280

Publicerad den 10 april 2021
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utfärdad den 8 april 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att det ska införas två nya paragrafer, 16 a och 26 a §§, av följande lydelse.

Myndigheten ska förvalta, utveckla och tillhandahålla den nationella kommunikationstjänsten Swedish Government Secure Intranet (SGSI). Tjänsten ska tillhandahållas statliga myndigheter, kommuner och regioner. Tjänsten ska också tillhandahållas andra aktörer som enligt författning eller genom avtal har ålagts ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap.

Myndigheten ska ta ut avgifter för tillhandahållandet av den kommunikationstjänst som avses i 16 a §. Myndigheten beslutar om avgifternas storlek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:280

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Dan Leeman
(Justitiedepartementet)