Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:123

Publicerad den 26 februari 2022
Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utfärdad den 24 februari 2022

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 11 c §, av följande lydelse.

1) Myndigheten ska i förhållande till Europeiska kommissionen vara Sveriges kontaktpunkt och behörig myndighet för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets beslut 1313/2013/EU av den 17 december 2013, Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 av den 13 mars 2019 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/836 av den 20 maj 2021 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen. Myndigheten ska ansvara för de uppgifter som Sverige har och ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet, med undantag för att fastställa moduler och annan insatskapacitet som Sverige ställer till förfogande för den europeiska insatskapaciteten vid nödsituationer.

1)

Senaste lydelse 2020:885.

Myndigheten får i förhållande till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för Europaparlamentets och rådets beslut

  1. begära bistånd som rör räddningstjänst,

  2. begära bistånd som rör annat än räddningstjänst om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten, eller

  3. lämna bistånd, om biståndet finansieras av någon annan än myndigheten.

Innan myndigheten beslutar om en insats enligt andra stycket ska myndigheten informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser att vidta.

När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss är det enligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället Kustbevakningen som ska begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för beslutet.

Myndigheten ska vara nationellt samordningscenter enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/887 av den 20 maj 2021 om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:123

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)