Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1985:206) om viten

Inledande bestämmelse

Denna lag gäller viten som enligt lag eller annan författning får föreläggas av myndigheter. Vad som föreskrivs i 2–6, 9 och 10 §§ gäller dock inte sådana viten som riktar sig till var och en.

Lagen skall inte tillämpas i den mån annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Allmänna bestämmelser om viten finns även i brottsbalken och bötesverkställighetslagen (1979:189).

Hänvisad författning:

Ang. 3 st. se BrB 25:8 och 35:7 samt efter BrP inf. Bötesverkställighetslag (1979:189)1 § 2 st. och 22 §.

Rättsfall:

Straffbestämmelse ansågs ej hindra vitesföreläggande enl. 25 § livsmedelslagen (1971:511)R 1992:25.

Vitesföreläggande

Ett vitesföreläggande skall vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas.

Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet.

När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft.

Ett vitesföreläggande skall delges adressaten.

Hänvisad författning:

Från 3 st. avvikande bestämmelse i UB 2:15 3 st.

Rättsfall:

Jfr H 1982:633 anm. vid RB 15:3 – Utdömande kunde ej ske när vitesföreläggandet var riktat till ägaren av en fastighet utan att denne namngivits R 1995:40 – Ang. 2 st. R 1996:18, 2006:27 anm. vid KonkL 3:1 – Anmaning vid vite enl. 55 § taxeringslagen (1956:623) kunde delges enl. 12 § delgivningslagen (1970:428)R 1987:44.

Vitesbelopp

När vite föreläggs, skall det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet skall fastställas till ett bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, skall ett särskilt belopp fastställas för var och en av dem.

Hänvisad författning:

Bestämmelser om vitesmaximum finns bl.a. i Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder24 §, inf. efter JB 12:, UB 2:10 och 11, Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn10 §, anm. vid RB 7:8, Lag (1986:765) med instr. för Riksdagens ombudsmän21 §, anm. vid RF 13:6.

Rättsfall:

Ang. vitesbeloppets storlek H 1991:200.

Löpande vite

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna.

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds.

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet inte får överstiga ett visst högsta belopp.

Hänvisad författning:

Att löpande vite i vissa fall övergår på ny ägare eller tomträttshavare se PBL 11:47, MB 26:15.

Rättsfall:

Förelagt löpande vite ansågs för omfattande och opreciserat R 1989:48 – Löpande vite kunde ej dömas ut för tid efter det att ansökan om utdömandet gjordes R 1992:84.

Föreläggande att lämna viss uppgift

Har en myndighet befogenhet att vid vite förelägga eller förbjuda ägaren eller innehavaren av viss egendom att vidta en åtgärd med egendomen, får myndigheten också förelägga denne att, om hans rättsställning upphör, lämna myndigheten uppgift om den nye ägarens eller innehavarens namn och adress. Även ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Utdömande av vite m.m.

Frågor om utdömande av viten prövas av förvaltningsrätt på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. Ansökan om utdömande görs hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. Vad som har sagts nu gäller dock ej i fall som avses i andra stycket eller 7 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Frågor om utdömande av viten som har förelagts av regeringen prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm på ansökan av Justitiekanslern.

Frågor om utdömande av viten som har förelagts en part eller någon annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång eller i annat motsvarande förfarande prövas utan särskild ansökan av den myndighet som har utfärdat föreläggandet.

Hänvisad författning:

Särskilda bestämmelser om utdömande av viten finns bl.a. i FB 16:13, 21:3 4 st., JB 12:62, 19:4, MB 26:14, UB 2:12 och 15 samt i Konkurrenslag (2008:579) 6:2, Marknadsföringslag (2008:486)49 §, Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden9 § och Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare5 §, alla inf. efter lagen 2016:188. Bih., ABL 30:3, Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 22:3 2 st., MBL49 och 52 §§, Diskrimineringslag (2008:567) 4:17, Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder23 §, de två sistn. under MBL, Skatteförfarandelag (2011:1244) 44:4. Bih., Årsredovisningslag (1995:1554) 8:13, inf. efter lagen 1999:1078. Bih. och den därefter anm. lagen 1995:15598:7, Bostadsförvaltningslag (1977:792)32 §, under JB 12:,Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter28 §. Bih., Lag (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn, anm. vid RB 7:8, Lag (1986:765) med instr. för Riksdagens ombudsmän, anm. vid RF 13:6, Stiftelselag (1994:1220) 9:5. Bih.

Rättsfall:

När vitesföreläggandet var otillräckligt preciserat vägrades utdömande R 1990:39 – Skattemyndighet ansågs belägen i sätesorten, ej där skattekontoret fanns R 2000:57 – Arbetsmiljöverket ansågs beläget där det hade sitt huvudkontor, ej där regional enhet som gjort ansökan fanns R 2006:40 – I mål om utdömande av vite har domstolen normalt att utgå från att den som föreläggandet riktats mot är rätt adressat och haft faktisk och rättslig möjlighet att följa föreläggandet H 2022:459.

SFS 2010:11

Tingsrätt prövar frågor om utdömande av viten,

  1. om vitet riktar sig till var och en,

  2. om vitet avser säkerställande av ett enskilt anspråk,

  3. om i något annat fall än som förut har angetts tingsrätten själv eller, efter talan mot rättens beslut, högre rätt har förelagt vitet.

Hänvisad författning:

Ang. 3 se bl.a. Varumärkeslag (2010:1877)8:3, Upphovsrättslag (1960:729)51 § och Lag (2018:1653) om företagsnamn 5:3, alla i Bih.

När allmän domstol prövar frågor om utdömande av viten efter särskild talan, skall målet i tillämpliga delar handläggas enligt reglerna i rättegångsbalken som mål om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet.

Har ändamålet med vitet förlorat sin betydelse, skall vitet inte dömas ut. Finns det särskilda skäl till det, får vitet jämkas.

Föreligger i mål om utdömande av vite som avses i 4 § andra stycket flera överträdelser av föreskriften till samtidig bedömning, får ej på en gång utdömas högre belopp än som har angetts i föreläggandet. När ett beslut i ett sådant mål har vunnit laga kraft, får vite inte dömas ut för sådana överträdelser av föreskriften som har gjorts innan målet väcktes.

Vite bortfaller, om talan om att det skall dömas ut inte har delgetts adressaten inom två år från det att förutsättningarna för att väcka en sådan talan uppkom.

Rättsfall:

Ang. 1 st. H 1991:643 anm. vid RB 45:15, H 1992:194, R 1996:18, H 2004:624 anm. vid 8:3 varumärkeslagen (2010:1877) – Vitesföreläggande ang. bortforsling av fordon från fastighet dömdes ej ut, då adressaten inte längre var ägare av fastigheten när föreläggandet vann laga kraft R 1996:21 – Sedan beslutsmyndigheten återkallat sina lagakraftvunna vitesförelägganden, ansågs vitena inte kunna dömas ut fastän adressaten kunde antas ha åsidosatt föreläggandenas föreskrifter R 2002:39 – Ändamålet förlorat sin betydelse R 2002:62 – Preskriptionsbestämmelsen i 3 st. ska beaktas av rätten självmant i mål om utdömande av vite H 2017:780 – Fråga om jämkning av vite enligt FB I–III H 2020:893.

Biträde av Polismyndigheten

Rubriken har denna lydelse g. SFS2014-0629

En myndighet som enligt 6 § ska föra talan vid domstol i mål om utdömande av vite får, om det är nödvändigt med hänsyn till utredningen, anlita biträde av Polismyndigheten.

SFS 2014:629

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:206

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1985. Vad som föreskrivs i 6 § gäller dock ej i fråga om vite som har förelagts före ikraftträdandet.

SFS 1997:1096

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:591

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1998. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2010:11

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2014:629

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.