Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

22006A1027(01).pdf

22006A1027(01)

Avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland SecurityEuropeiska unionens officiella tidning nr L 298 , 27/10/2006 s. 0029 - 0031Not till läsaren: "Språkversionerna av avtalet, med undantag av den engelska språkversionen, har ännu inte godkänts av parterna. När dessa språkversioner har godkänts kommer de att ha lika giltighet."

Avtal

mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security

EUROPEISKA UNIONEN

och

AMERIKAS FÖRENTA STATER,

SOM ÖNSKAR förebygga och bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet effektivt som ett sätt att skydda sina respektive demokratiska samhällen och gemensamma värden,

SOM ERKÄNNER att, för att skydda allmän säkerhet och av brottsbekämpningsskäl, regler bör fastställas om lufttrafikföretags överföring av passageraruppgifter (Passenger Name Record, nedan kallade "PNR-uppgifter") till Department of Homeland Security (nedan kallat "DHS"). I detta avtal avses med DHS Bureau of Customs and Border Protection, U.S. Immigration and Customs Enforcement samt Office of the Secretary och de enheter som direkt stöder det, medan andra delar av DHS inte inbegrips, t.ex. Citizenship and Immigration Services, Transportation Security Administration, United States Secret Service, United States Coast Guard och Federal Emergency Management Agency.

SOM ERKÄNNER vikten av att förebygga och bekämpa terrorism och därmed närstående brottslighet samt andra grova brott av gränsöverskridande karaktär, däribland organiserad brottslighet, samtidigt som de grundläggande fri- och rättigheterna, särskilt privatlivets helgd, respekteras,

SOM BEAKTAR de amerikanska lagar och förordningar enligt vilka alla lufttrafikföretag som bedriver utländsk passagerartrafik till och från Förenta staterna skall ge DHS elektronisk tillgång till PNR-uppgifter i den mån sådana samlas in och förvaras i lufttrafikföretagens datoriserade boknings- och avgångskontrollsystem (nedan kallade "bokningssystem"),

SOM BEAKTAR artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen om respekt för de grundläggande rättigheterna och i synnerhet den närliggande rätten till skydd av personuppgifter,

SOM BEAKTAR de relevanta bestämmelserna i lagen om säkerhet vid flygtransporter (Aviation Transport Security Act) från 2001, lagen om nationell säkerhet (Homeland Security Act) från 2002, lagen om reform av underrättelseväsendet och förebyggande av terrorism (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) från 2004 och Executive Order 13388 om samarbetet mellan Förenta staternas regeringsorgan i kampen mot terrorism,

SOM BEAKTAR åtagandeförklaringen enligt US Federal Register [1] som tillämpas av DHS,

SOM KONSTATERAR att Europeiska unionen bör garantera att lufttrafikföretag med bokningssystem belägna inom Europeiska unionen ser till att PNR-uppgifter överförs till DHS så snart detta är tekniskt möjligt men att myndigheterna i Förenta staterna fram till dess bör ges direkt tillgång till uppgifterna i enlighet med bestämmelserna i detta avtal,

SOM BEKRÄFTAR att detta avtal inte utgör något prejudikat för eventuella framtida överläggningar eller förhandlingar mellan Förenta staterna och Europeiska unionen eller mellan någon av parterna och någon stat när det gäller behandling och överföring av PNR-uppgifter eller andra slags uppgifter,

SOM BEAKTAR båda parters åtagande att samarbeta för att utan dröjsmål nå en lämplig och ömsesidigt tillfredsställande lösning på frågan om behandling av förhandsinformation om passagerare (Advance Passenger Information, API) från Europeiska unionen till Förenta staterna,

SOM KONSTATERAR att, på grundval av detta avtal, EU bekräftar att det inte kommer att hindra överföringen av PNR-uppgifter mellan Kanada och Förenta staterna och att samma princip kommer att tillämpas i alla liknande avtal om behandling och överföring av PNR-uppgifter.

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

(1) På grundval av DHS fortsatta genomförande av den ovannämnda åtagandeförklaringen tolkad mot bakgrund av senare händelser skall Europeiska unionen se till att lufttrafikföretag som bedriver utländsk passagerartrafik till eller från Förenta staterna behandlar PNR-uppgifter som bevaras i deras bokningssystem efter begäran från DHS.

(2) Likaledes skall DHS ha elektronisk tillgång till PNR-uppgifter från lufttrafikföretags bokningssystem som är belägna inom Europeiska unionens medlemsstaters territorium till dess att ett tillfredsställande system har inrättats som gör det möjligt för lufttrafikföretagen att föra över sådana uppgifter.

(3) DHS skall behandla de PNR-uppgifter som den tar emot och de registrerade personer som berörs av denna behandling i enlighet med gällande amerikansk lagstiftning och konstitutionella krav och utan olaga diskriminering, framför allt grundad på nationalitet eller land där personen är bosatt.

(4) Genomförandet av detta avtal skall ses över gemensamt och regelbundet.

(5) Om det i Europeiska unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater införs ett informationssystem för flygpassagerare som kräver att lufttrafikföretag ger myndigheterna tillgång till PNR-uppgifter om personer vilkas resrutt omfattar en flygning till eller från Europeiska unionen, skall DHS, i den mån det är praktiskt genomförbart och helt och hållet grundat på ömsesidighet, aktivt uppmana flygbolag inom dess jurisdiktion att samarbeta.

(6) Vid tillämpningen av detta avtal skall DHS anses säkerställa en adekvat skyddsnivå för de PNR-uppgifter som överförs från Europeiska unionen avseende utländsk passagerartrafik till eller från Förenta staterna.

(7) Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna utväxlat underrättelser om att de har avslutat sina interna förfaranden i detta syfte. Detta avtal skall tillämpas provisoriskt från och med datum för undertecknande. Varje part får säga upp eller avbryta detta avtal när som helst genom anmälan på diplomatisk väg. Uppsägningen skall få verkan trettio (30) dagar efter dagen för en sådan anmälan till den andra parten. Detta avtal upphör att gälla det datum då ett annat avtal ersätter detta och i vilket fall som helst senast den 31 juli 2007, såvida det inte förlängs genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Detta avtal innebär varken undantag från eller ändring av lagstiftningen i Förenta staterna eller i Europeiska unionen eller dess medlemsstater. Detta avtal utgör ej heller grund för några fördelar eller rättigheter för några andra privata eller offentliga personer eller enheter.

Detta avtal är upprättat i två exemplar på engelska. Det skall även upprättas på danska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska, och parterna skall godkänna dessa språkversioner. När dessa språkversioner godkänts skall de vara lika giltiga.

Utfärdat i Luxemburg den 16 oktober 2006 och i Washington D.C. den 19 oktober 2006.

På Europeiska unionens vägnar

+++++ TIFF +++++

E. Tuomioja

Utrikesminister

Ordförande i Europeiska unionens råd

På Förenta staternas vägnar

+++++ TIFF +++++

Sekreterare Michael Chertoff

Department of Homeland Security

[1] Vol. 69, nr 131, s. 41543.

--------------------------------------------------