Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007D0551.pdf

4.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 204/16


RÅDETS BESLUT 2007/551/GUSP/RIF

av den 23 juli 2007

om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 24 och 38, och

av följande skäl:

(1)

Avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS), som ingicks den 19 oktober 2006 (1), upphör att gälla senast den 31 juli 2007 såvida det inte förlängs genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

(2)

Den 22 februari 2007 beslutade rådet att bemyndiga ordförandeskapet, biträtt av kommissionen, att inleda förhandlingar om ett långsiktigt avtal om denna fråga. Dessa förhandlingar har varit framgångsrika och ett nytt avtal har upprättats.

(3)

DHS har i ett följebrev till det nya avtalet erbjudit garantier för skydd av passageraruppgifter som överförs från Europeiska unionen om passagerarflyg till eller från Förenta staterna.

(4)

DHS och Europeiska unionen kommer, medelst en person som utsetts speciellt för detta ändamål, att regelbundet se över genomförandet av garantierna i följebrevet, så att parterna kan vidta de åtgärder som de anser nödvändiga mot bakgrund av en sådan översyn.

(5)

Avtalet bör undertecknas med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(6)

Enligt artikel 9 i avtalet kommer avtalet att tillämpas provisoriskt från och med datumet för undertecknandet. Medlemsstaterna bör därför börja tillämpa bestämmelserna från och med detta datum i enlighet med gällande nationell lagstiftning. En förklaring om detta kommer att avges vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (”PNR”) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal) godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att avtalet ingås.

Texten till avtalet, följebrevet från DHS samt svarsbrevet från EU åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att underteckna avtalet på Europeiska unionens vägnar, med förbehåll för att det ingås.

Artikel 3

I enlighet med artikel 9 i avtalet skall avtalets bestämmelser tillämpas provisoriskt i enlighet med gällande nationell lagstiftning från och med datumet för undertecknandet i avvaktan på att avtalet träder i kraft.

Den bifogade förklaringen om provisorisk tillämpning skall avges vid tidpunkten för undertecknandet.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EUT L 298 av den 27.10.2006, s. 29.


Förklaring på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (”PNR”) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) (2007 års PNR-avtal)

”Utan att det avviker från eller ändrar lagstiftningen i EU eller i dess medlemsstater skall detta avtal, i avvaktan på dess ikraftträdande, genomföras provisoriskt av medlemsstaterna i ärligt uppsåt inom ramen för deras befintliga nationella lagstiftning.”


ÖVERSÄTTNING

Luís Amado

Rådets ordförande

175 Rue de la Loi

1048 Bryssel

Belgien

Som svar på en förfrågan från Europeiska unionen och för att bekräfta den vikt som Förenta staternas regering fäster vid skyddet för enskildas privatliv syftar denna skrivelse till att förklara hur Förenta staternas Department of Homeland Security (DHS) hanterar insamling, användning och lagring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter). Ingen policy som framförs i den utgör grund för några rättigheter eller förmåner för privata eller offentliga personer eller parter, och inte heller några andra korrigeringsåtgärder än de som anges i avtalet mellan EU och Förenta staterna om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter och överföring av dessa till DHS som undertecknades den juli 2007 (”avtalet”). I stället ger denna skrivelse garantier och återspeglar den policy som DHS tillämpar på PNR-uppgifter som härrör från flygningar mellan Förenta staterna och Europeiska unionen (EUPNR-uppgifter) enligt Förenta staternas lagstiftning.

I   Det syfte som PNR-uppgifter används för

DHS använder EU–PNR-uppgifter uteslutande i syfte att förhindra och bekämpa 1. terrorism och därmed förknippad brottslighet, 2. annan grov brottslighet, inklusive organiserad brottslighet, av gränsöverskridande karaktär, och 3. flykt från arresteringsorder eller frihetsberövande i samband med ovannämnda brott. PNR-uppgifter får användas när de behövs för att skydda den registrerade personens eller andra personers vitala intressen, i straffrättsliga förfaranden eller i andra fall då det krävs enligt lagstiftningen. DHS kommer att underrätta EU om antagandet av amerikansk lagstiftning som påverkar sakinnehållet i de förklaringar som ges i denna skrivelse.

II   Utbyte av PNR-uppgifter

DHS skall utbyta EU–PNR-uppgifter endast för de syften som anges i artikel I.

DHS skall behandla EU–PNR-uppgifter som känsliga och konfidentiella i enlighet med Förenta staternas lagar och skall, efter egen bedömning, tillhandahålla PNR-uppgifter endast till andra inhemska statliga myndigheter som har en funktion som rör brottsbekämpning, allmän säkerhet eller kamp mot terrorism, som stöd för ärenden som avser kamp mot terrorism, gränsöverskridande brottslighet och allmän säkerhet (inklusive hot, flygningar, personer och rutter som väcker farhågor) som de handlägger eller utreder i enlighet med lagstiftningen, och enligt skriftliga överenskommelser och Förenta staternas lagstiftning om informationsutbyte mellan Förenta staternas statliga myndigheter. Åtkomsten skall strikt och omsorgsfullt begränsas till de fall som beskrivs ovan i förhållande till ärendets karaktär.

EU–PNR-uppgifter utbyts med andra statliga myndigheter i tredjeländer först efter beaktande av mottagarens avsedda användningsområde(n) och förmåga att skydda informationen. Med undantag av brådskande situationer skall allt sådant utbyte av uppgifter ske enligt uttryckliga överenskommelser mellan parterna vilka innehåller skydd för personuppgifter som är jämförbara med det skydd som DHS tillämpar på EU–PNR-uppgifter och som beskrivs i andra stycket i denna artikel.

III   Typer av information som samlas in

DHS kan erhålla de flesta komponenterna i PNR-uppgifter efter gränskontrollmyndigheternas normala granskning av en persons flygbiljett och resehandlingar, men möjligheten att erhålla dessa uppgifter elektroniskt ökar i betydande utsträckning DHS förmåga att inrikta sina resurser på högriskfrågor och därigenom underlättas och skyddas resande med ärligt uppsåt.

Typer av EU–PNR-uppgifter som samlas in:

1.

PNR-nummerkod (PNR record locator code).

2.

Datum för bokning/utfärdande av biljett.

3.

Datum för avsedd resa.

4.

Namn.

5.

Tillgänglig information om bonus och förmåner (dvs. fribiljetter, uppgraderingar osv.).

6.

Andra namn på PNR-uppgifter, inklusive antalet resenärer på PNR-uppgifter.

7.

All tillgänglig kontaktinformation (inklusive uppgifter om beställaren).

8.

All tillgänglig betalnings-/faktureringsinformation (exklusive andra transaktionsuppgifter som är kopplade till ett kreditkort eller konto och som inte har något samband med resetransaktionen).

9.

Reserutter för specifika PNR-uppgifter.

10.

Resebyrå.

11.

Information om gemensam linjebeteckning.

12.

Delad information.

13.

Passagerares resestatus (inklusive bekräftelser och incheckningsstatus).

14.

Biljettinformation, inklusive biljettnummer, biljetter för enkel resa och automatisk biljettprisuppgift.

15.

All bagageinformation.

16.

Platsinformation, inklusive platsnummer.

17.

Allmänna anmärkningar, inklusive OSI-, SSI- och SSR-information.

18.

Eventuellt insamlad information inom system för förhandsinformation om passagerarna (Advanced Passenger Information System).

19.

Alla historiska ändringar av de PNR-uppgifter som förtecknas i nummer 1–18.

I den utsträckning känsliga EU–PNR-uppgifter (dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör en persons hälsa eller sexualliv), som anges med de PNR-koder och PNR-beteckningar som DHS har fastställt i samråd med Europeiska kommissionen, ingår i de ovannämnda typerna av EU–PNR-uppgifter utnyttjar DHS ett automatiskt system som filtrerar dessa känsliga PNR-koder och PNR-beteckningar och använder inte denna information. Om inte åtkomst till dessa uppgifter sker i undantagsfall, enligt nästa stycke, raderar DHS genast de känsliga EU–PNR-uppgifterna.

Om det är nödvändigt i undantagsfall då en registrerad persons eller andra personers liv kan vara i fara eller dessa personer riskerar att allvarligt skadas får DHS-tjänstemän kräva och använda annan information i EU–PNR-uppgifter än de som förtecknas ovan, inklusive känsliga uppgifter. I det fallet kommer DHS att föra en åtkomstlogg för alla känsliga EU–PNR-uppgifter och kommer att radera uppgifterna inom 30 dagar, så snart det syfte för vilket åtkomst har skett har uppnåtts och om det inte krävs enligt lag att uppgifterna bevaras. DHS kommer att underrätta Europeiska kommissionen (GD JLS), normalt inom 48 timmar, om att åtkomst har skett till sådana uppgifter, inklusive känsliga uppgifter.

IV   Tillgång och prövning

DHS har fattat ett policybeslut om att utvidga det administrativa skyddet enligt lagen om skydd för privatlivet till att gälla PNR-uppgifter som lagras i ATS oberoende av den registrerade personens nationalitet och bosättningsland, inklusive uppgifter som avser europeiska medborgare. I enlighet med Förenta staternas lagstiftning upprätthåller också DHS ett system som är tillgängligt för enskilda personer, oberoende av nationalitet och bosättningsland, för att bevilja prövning för personer som söker information om eller rättelse av PNR-uppgifter. Denna policy finns tillgänglig på DHS webbplats (www.dhs.gov).

Dessutom skall PNR-uppgifter som lämnats av en enskild person eller för en enskild persons räkning lämnas ut till denna person i enlighet med Förenta staternas lag om skydd för privatlivet och Förenta staternas lag om informationsfrihet (FOIA). Enligt FOIA tillåts en person (oberoende av nationalitet och bosättningsland) att få tillgång till registren hos Förenta staternas federala byrå, utom i den utsträckning dessa register (eller en del av dem) är skyddade från att lämnas ut genom ett tillämpligt undantag enligt FOIA. DHS lämnar inte ut PNR-uppgifter till allmänheten, utom till de registrerade personerna eller deras ombud i enlighet med Förenta staternas lagstiftning. Ansökningar om tillgång till uppgifter om identifierbara personer som ingår i PNR-uppgifterna och som lämnats av sökanden kan lämnas till FOIA/PA Unit, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, Room 5.5-C, 1300 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20229 (tfn +202 344 1850 och fax: +202 344 2791).

I vissa undantagsfall får DHS utöva sin befogenhet enligt FOIA för att vägra eller skjuta upp utlämnande av hela eller en del av PNR-registreringen till en förstahandssökande enligt avdelning 5 avsnitt 552 b i United States Code. Enligt FOIA har alla sökande rätt att begära administrativ eller rättslig prövning av DHS beslut att hålla inne information.

V   Verkställande

Administrativa, civila och straffrättsliga verkställandeåtgärder finns tillgängliga enligt Förenta staternas lag vid kränkningar av Förenta staternas bestämmelser om skydd för privatlivet och obehörigt utlämnande av Förenta staternas registeruppgifter. De tillämpliga bestämmelserna omfattar men är inte begränsade till avdelning 18 avsnitten 641 och 1030 i United States Code samt avdelning 19 avsnitt 103.34 i Code of Federal Regulations.

VI   Meddelande

DHS har informerat resenärerna om sin behandling av PNR-uppgifter genom offentliggörande i det federala registret (Federal Register) och på sin webbplats. DHS kommer också att ge lufttrafikföretagen ett meddelandeformulär om insamling av PNR-uppgifter och prövningsförfaranden som skall finnas tillgängligt för allmänheten. DHS och EU kommer att samarbeta med de berörda parterna inom luftfartssektorn för att främja att detta meddelande får större spridning.

VII   Bevarande av uppgifter

DHS bevarar EUPNR-uppgifter i en aktiv analytisk databas under sju år, varefter uppgifterna flyttas till vilande, icke-operativ status. Uppgifter i vilande status kommer att bevaras åtta år och åtkomst får ske endast efter godkännande av en högre DHS-tjänsteman som utsetts av sekreteraren för Homeland Security och endast i samband med ett ärende, ett hot eller en risk som kan identifieras. Vi förväntar oss att EU-PNR-uppgifter skall raderas vid utgången av denna period. Frågor om huruvida och när man skall förstöra PNR-uppgifter som samlats in i enlighet med denna skrivelse kommer att behandlas av DHS och EU som ett led i framtida diskussioner. Uppgifter som rör ett specifikt ärende eller en specifik utredning får bevaras i en aktiv databas till dess att ärendet eller utredningen har arkiverats. DHS har för avsikt att se över de effekter som dessa regler för bevarande har på operationer och utredningar, på grundval av sina erfarenheter under de närmaste sju åren. DHS kommer att diskutera resultatet av denna översyn med EU.

De ovannämnda bevarandeperioderna gäller också EU–PNR-uppgifter som samlats in på grundval av avtalen mellan EU och Förenta staterna av den 28 maj 2004 och den 19 oktober 2006.

VIII   Överföring

Mot bakgrund av våra förhandlingar nyligen inser ni att DHS är berett att så snabbt som möjligt övergå till ett ”exportsystem” för överföring till DHS av PNR-uppgifter från lufttrafikföretag som bedriver trafik mellan EU och Förenta staterna. Tretton lufttrafikföretag har redan infört denna metod. Ansvaret för att inleda en övergång till ”exportsystem” ligger hos lufttrafikföretagen, som måste ställa resurser till förfogande för att flytta över sina system och samarbeta med DHS för att följa DHS tekniska krav. DHS kommer omedelbart att övergå till ett sådant system för överföringen av uppgifter från dessa lufttrafikföretag, senast den 1 januari 2008 för alla sådana lufttrafikföretag som har infört ett system som överensstämmer med alla DHS tekniska krav. För de lufttrafikföretag som inte har infört ett sådant system skall det nuvarande systemet fortsätta att gälla till dess att lufttrafikföretagen har infört ett system som överensstämmer med DHS tekniska krav för överföringen av PNR-uppgifter. Övergången till ett ”exportsystem” ger emellertid inte lufttrafikföretagen något utrymme för egen bedömning i fråga om att besluta när, hur och vilka uppgifter som skall exporteras. Det beslutet ligger hos DHS enligt Förenta staternas lagstiftning.

Under normala förhållanden kommer DHS att erhålla en första överföring av PNR-uppgifter 72 timmar före en planerad avgång och kommer därefter att erhålla de uppdateringar som behövs för att garantera uppgifternas korrekthet. Bland de viktigaste garantierna för skyddet av personuppgifter är att se till att beslut fattas på grundval av fullständiga uppgifter som erhålls i rätt tid och DHS samarbetar med enskilda lufttrafikföretag för att detta begrepp skall införlivas med deras exportsystem. DHS får kräva PNR-uppgifter tidigare än 72 timmar före flygningens planerade avgång, om det finns tecken på att det är nödvändigt med tidig åtkomst för att ge bistånd vid hanteringen av ett specifikt hot mot en flygning, en rad flygningar, en rutt eller andra omständigheter i samband med de syften som fastställs i artikel I. DHS kommer att handla omdömesgillt och i proportion till hotets art när det utnyttjar denna handlingsfrihet.

IX   Ömsesidighet

Under våra förhandlingar nyligen enades vi om att DHS förväntar sig att det inte skall begäras att DHS vidtar åtgärder för uppgiftsskydd i sitt PNR-system som är striktare än de som tillämpas av europeiska myndigheter för deras inhemska PNR-system. DHS begär inte att de europeiska myndigheterna skall vidta åtgärder för uppgiftsskydd i deras PNR-system som är striktare än de som tillämpas av Förenta staterna för deras PNR-system. Om denna förväntning inte uppfylls förbehåller sig DHS rätten att upphäva de tillämpliga bestämmelserna i DHS-skrivelsen under den tid som samråd hålls med EU i syfte att nå en snabb och tillfredsställande lösning. Om det i Europeiska unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater införs ett PNR-system som kräver att lufttrafikföretag ger myndigheterna tillgång till PNR-uppgifter om personer vilkas resrutt omfattar en flygning till eller från Europeiska unionen, skall DHS, helt och hållet grundat på ömsesidighet, aktivt främja samarbete mellan lufttrafikföretag inom dess jurisdiktion.

För att främja polissamarbete och rättsligt samarbete kommer DHS att främja överföringen av analytisk information som härrör från PNR-uppgifter från behöriga myndigheter i Förenta staterna till polismyndigheter och rättsliga myndigheter i de berörda medlemsstaterna och, i förekommande fall, till Europol och Eurojust. DHS förväntar sig att EU och dess medlemsstater också kommer att uppmana sina behöriga myndigheter att lämna analytisk information som härrör från PNR-uppgifter till DHS och andra berörda myndigheter i Förenta staterna.

X   Översyn

DHS och EU kommer att regelbundet se över tillämpningen av avtalet, denna skrivelse, Förenta staternas och EU:s policy och praxis när det gäller PNR-uppgifter samt alla fall av åtkomst till känsliga uppgifter, i syfte att bidra till ett effektivt genomförande och skydd för privatlivet beträffande vår praxis för behandling av PNR-uppgifter. Vid översynen kommer EU att företrädas av kommissionsledamoten för rättvisa, frihet och säkerhet och DHS kommer att företrädas av sekreteraren för Homeland Security, eller av en sådan ömsesidigt godtagbar tjänsteman som parterna kan enas om att utse. EU och DHS kommer att ömsesidigt fastställa närmare föreskrifter för översynerna.

Förenta staterna kommer i gengäld att söka information om medlemsstaternas PNR-system som en del av sin regelbundna översyn, och företrädare för medlemsstater som upprätthåller PNR-system kommer att inbjudas att delta i diskussionerna.

Vi är övertygade om att denna förklaring har hjälpt er att förstå hur vi hanterar EU–PNR-uppgifter.

 

ÖVERSÄTTNING

Secretary Michael Chertoff

U.S. Department of Homeland Security

Washington DC 20528

Tack för er skrivelse till rådets ordförandeskap och kommissionen där ni förklarar hur DHS hanterar PNR-uppgifter.

De garantier ni förklarar i er skrivelse till Europeiska unionen gör det möjligt för Europeiska unionen att bedöma att DHS säkerställer en tillfredsställande uppgiftsskyddsnivå för det internationella avtalet som undertecknades den juli 2007 mellan Förenta staterna och Europeiska unionen om behandling och överföring av PNR-uppgifter.

På grundval av detta konstaterande kommer EU att vidta alla åtgärder som krävs för att hindra internationella organisationer och tredjeländer från att blanda sig i överföringar av EU–PNR-uppgifter till Förenta staterna. EU och dess medlemsstater kommer också att uppmana sina behöriga myndigheter att lämna analytisk information som härrör från PNR-uppgifter till DHS och andra berörda myndigheter i Förenta staterna.

Vi ser fram emot att samarbeta med er och luftfartssektorn för att garantera att passagerarna informeras om hur regeringarna kan använda deras information.