Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31980R2966.pdf

31980R2966

Kommissionens förordning (EEG) nr 2966/80 av den 14 november 1980 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för nötkött, griskött och får- och getkött samt förordningarna (EEG) nr 827/68 och 950/68Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 307 , 18/11/1980 s. 0005 - 0007

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 31 s. 0184

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 19 s. 0172

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 19 s. 0172

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0194

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 12 s. 0194KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2966/80 av den 14 november 1980 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för nötkött, griskött och får- och getkött samt förordningarna (EEG) nr 827/68 och 950/68

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxansnomenklatur för jordbruksprodukter (), särskilt artikel 2 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2916/79 (), särskilt artikel 10.5 och 12.7 i denna, och

med beaktande av följande:

Den danska versionen av Gemensamma tulltaxan som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 950/68 (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2538/80 (), innehåller i undernummer 01.01 A I, 01.02 A I och 01.03 A I orden "til avlsbrug" (använd till avel) i stället för "racerene avlsdyr" (renrasiga avelsdjur) som är lydelsen i de andra språkversionerna.

Andra stycket i 1 A c i tilläggsbestämmelserna till kapitel 2 i den danska versionen av Gemensamma tulltaxan innehåller orden "...forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger..." (...förutsatt att denna vikt inte överstiger...). Den riktiga lydelsen är "...forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger..." (...förutsatt att denna skillnad inte är större än...) som är lydelsen i de andra språkversionerna.

Den danska versionen av taxan bör bringas i överensstämmelse med de andra språkversionerna.

I rådets förordning (EEG) nr 1272/80 av den 22 maj 1980 om ingående av interimsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jugoslavien om handel och handelssamarbete () fastställs i avdelning I B preferenstullar för vissa jordbruksprodukter, särskilt för produkter som är framställda av nötkött och som omfattas av Gemensamma tulltaxans undernummer 01.02 A II a och 02.01 A II a 1 aa, 2 aa och 3 aa. De individuella importavgifterna för dessa produkter har avskaffats och därmed kan också dessa undernummer avskaffas.

Trots att de preferensordningar som har införts genom olika gemenskapsrättsakter utgör en integrerad del av Gemensamma tulltaxan är det lämpligt att inte ta med dem i denna förordning.

I rådets förordning (EEG) nr 805/68, rådets förordning (EEG) nr 827/68 av den 28 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaderna för vissa produkter som förtecknas i bilaga 2 till fördraget (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1837/80 (), rådets förordning (EEG) nr 2759/79 av den 29 oktober 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1423/78 () och rådets förordning (EEG) nr 1837/80 av den 27 juni 1980 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött används nomenklaturen i Gemensamma tulltaxan för att särskilja kategorier av varor och för att beskriva produkter.

Ändringarna i den danska versionen av nomenklaturen i Gemensamma tulltaxan gör det nödvändigt att anpassa förordningarna (EEG) nr 805/68, 827/68, 2759/75 och 1837/80. I vissa av dessa förordningar förekommer dessutom orden "...ikke til avlsbrug" (...som inte används till avel) och "til avlsbrug" (som används till avel) i stället för orden "...bortset fra racerene avlsdyr" (...bortsett från renrasiga avelsdjur) och "racerene avlsdyr" (renrasiga avelsdjur). Förordningarna bör använda samma lydelse som Gemensamma tulltaxan.

Kommittén för gemensamma tulltaxenomenklaturen har rådfrågats angående ändringarna i den danska versionen.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött och Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den gemensamma tulltaxa som är en bilaga till förordning (EEG) nr 950/68 skall ändras på följande sätt:

1. I den danska versionen:

a) I undernummer 01.01 A I, 01.02 A I, 01.03 A I skall "Til avlsbrug (a)" ersättas med "Racerene avlsdyr (a)".

b) I tilläggsbestämmelserna till kapitel 2 skall, i 1 A c, andra stycket, orden "...forudsætning af, at denne vægt ikke overstiger..." ersättas med "...forudsætning af, at denne forskel ikke overstiger...".

2. I alla språkversioner:

a) Undernummer 01.02 A II och 02.01 A II a skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

b) Fotnot "a" till tidigare undernummer 02.01 A II a 1 aa , 2 aa och 3 aa och fotnot "b" till tidigare undernummer 01.02 A II a, 02.01 A II a 1 aa, 2 aa och 3 aa skall upphävas. Därför gäller följande:

- Fotnoterna "c", "d" och "e" till undernummer 01.02 A II blir "b", "c" och "d".

- Fotnoterna "c", "d", "e", "f" och "g" till undernummer 02.01 A II a och b blir "a", "b", "c", "d" och "e".

- Bokstäverna "c", "d", "e", "f" och "g" i kolumn 2, 3 och 4 till undernummer 02.01 A II a 4 och 02.01 A II b blir "a", "b", "c", "d" och "e".

Artikel 2

Artikel 1 i den danska versionen av förordning (EEG) nr 805/68 skall ändras på följande sätt:

1. Första stycket:

a) I undernummer 01.02 A II skall orden "...ikke til avlsbrug" ersättas med orden "...bortset fra racerene avlsdyr".

b) I undernummer 01.02 A I skall orden "...til avlsbrug" ersättas med orden "...racerene avlsdyr".

2. I andra stycket a skall orden "...ikke til avlsbrug" ersättas med orden "... bortset fra racerene avlsdyr".

Artikel 3

Bilagan till den danska versionen av förordning (EEG) nr 827/68 skall ändras på följande sätt:

I undernummer 01.01 A I och 01.03 A skall beteckningen "til avlsbrug (a)" ersättas med "racerene avlsdyr (a)".

Artikel 4

Artikel 1 i den danska versionen av förordning (EEG) nr 2759/75 skall ändras på följande sätt:

I undernummer 01.03 A II, första stycket skall orden "...ikke til avlsbrug" ersättas med orden "...bortset fra racerene avlsdyr".

Artikel 5

Artikel 1 i den danska versionen av förordning (EEG) nr 1837/80 skall ersättas med följande:

Första stycket:

1. I undernummer 01.04 B skall orden "... ikke til avlsbrug" ersättas med "...bortset fra racerene avlsdyr".

2. I undernummer 01.04 A skall orden "...til avlsbrug" ersättas med "...racerene avlsdyr".

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1981.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 1980.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

() EGT nr L 34, 9.2.1979, s. 2.

() EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.

() EGT nr L 329, 24.12.1979, s. 15.

() EGT nr L 172, 22.7.1968, s. 1.

() EGT nr L 259, 2.10.1980, s. 24.

() EGT nr L 130, 27.5.1980, s. 1.

() EGT nr L 151, 30.6.1968, s. 16.

() EGT nr L 183, 16.7.1980, s. 1.

() EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

() EGT nr L 171, 28.6.1978, s. 18.