Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 av den 24 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3037/90 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 083 , 03/04/1993 s. 0001 - 0024

Finsk specialutgåva Område 2 Volym 9 s. 0030

Svensk specialutgåva Område 2 Volym 9 s. 0030KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 761/93 av den 24 mars 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 3037/90 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(1), särskilt artikel 8 b och 9 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 3037/90 fastställs en näringsgrensindelning, nedan kallad NACE Rev. 1, för att tillmötesgå gemenskapens statistiska behov.

Med hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen är det nödvändigt att ändra NACE Rev. 1.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning har tillstyrkts av den kommitté för ett statistiskt program (NACE) som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom(2) och förordning (EEG) nr 3037/90.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning innhåller mindre ändringar av NACE Rev. 1.

Artikel 2

Följande undergrupper i NACE Rev. 1. i bilagan till förordning (EEG) nr 3037/90 skall utgå och föras samman med andra undergrupper: 05.03; 11.11, 11.12, 11.13; 15.99; 17.73, 17.74, 17.75; 60.23; 61.11, 61.12.

Artikel 3

Bilagan till förordning (EEG) nr 3037/90 ersätts härmed med bilagan till denna förordning.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 mars 1993.

På kommissionens vägnar

Henning CHRISTOPHERSEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 293, 24.10.1990, s. 1.

(2) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA

Klassifikationer

>Plats för tabell>