Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.

Utfärdad: 1952-05-30

Då riket befinner sig i krig eller krigsfara eller eljest utomordentliga förhållanden påkalla det, äger Konungen till förekommande av smittsam sjukdom förordna, att envar, som vistas inom riket eller viss del därav, skall undergå skyddsympning. Förordnande om skyddsympning må ock meddelas för allenast vissa befolkningsgrupper, som äro eller kunna bliva särskilt utsatta för smitta.

Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) samt skyddsympning inom försvarsväsendet gäller vad därom är särskilt stadgat.

Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna komma att erhålla men av ympningen.

Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt, varom förordnande meddelats enligt denna lag, döms till penningböter. Rätten får vid vite förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt.

SFS 1991:271

Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1952:270

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1952.

SFS 1991:271

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.