Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Utfärdad: 1975-12-11

I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning från den allmänna försäkringen för sådana kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i

Förordningen avser även ersättning från den allmänna försäkringen för kostnader för läkarundersökningar och läkarutlåtanden som föranleds av bestämmelserna i 22 kap. 5 § andra stycket lagen om allmän försäkring.

SFS 2003:427

Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i 3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller att ersättning betalas

  1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.,

  2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor som ersätts enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

  3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader.

Ersättning betalas inte för avgift enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avseende sjukhusvård, eller motsvarande avgift.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket 3.

SFS 2017:81

[har upphävts genom förordning (1984:909).]

SFS 1984:909

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning för läkarutlåtande som ombesörjs av annan än sjukvårdshuvudman.

SFS 2004:884

[har upphävts genom förordning (1991:1322).]

SFS 1991:1322

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:1157

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976, då kungörelsen (1962:518) angående kostnaderna för läkarundersökning m.m. vid prövning av rätt till pension enligt lagen om allmän försäkring upphör att gälla.

SFS 1984:909

2 och 3 §§ förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m. skall upphöra att gälla vid utgången av år 1984.

SFS 1991:1322

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet.

SFS 1995:1052

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1995. I fråga om läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

SFS 2000:1053

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2002:877

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:427

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:884

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2010:272

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2010.

SFS 2017:81

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.