Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

Utfärdad: 1979-02-01

1 §

Med läkarintyg för sjöfolk avses i denna förordning läkarintyg enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).

SFS 2003:446

2 §

Läkarintyg för sjöfolk får i Sverige utfärdas av den som är behörig att här utöva läkaryrket.

3 §

Chefen för utrikesdepartementet utser de läkare som utom riket får utfärda läkarintyg för sjöfolk och publicerar en förteckning över dessa läkare.

4 §

Vid läkarundersökning som skall ligga till grund för läkarintyg för sjöfolk skall sjömannen lämna en skriftlig hälsodeklaration och därvid på heder och samvete försäkra att uppgifterna i denna är riktiga. När undersökningen bara gäller syn- och hörselförmågan behöver någon hälsodeklaration dock inte lämnas.

5 §

Närmare föreskrifter om läkarundersökningen får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Transportstyrelsen fastställer efter samråd med Socialstyrelsen formulär för läkarintyg för sjöfolk och hälsodeklaration och tillhandahåller de blanketter som behövs.

SFS 2008:1105

6 §

Ytterligare föreskrifter om kraven på syn- och hörselförmåga får meddelas av Transportstyrelsen efter att Socialstyrelsen har hörts.

Transportstyrelsen får i enskilda fall efter att Socialstyrelsen har hörts besluta om undantag från föreskrifter som meddelats enligt första stycket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

SFS 2013:988

7 §

När föreskrifter utfärdas med stöd av 5 eller 6 § skall samråd också ske med berörda organisationer för redare och ombordanställda.

8 §

Bestämmelser om att i vissa fall godta andra dokument och intyg i stället för läkarintyg enligt denna förordning finns i 2 kap. 1 § andra stycket förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal och i 3 och 3 a §§ förordningen (1984:831) om mönstring av sjömän.

SFS 2007:240

9 §

Ett beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

SFS 2008:1105

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:38

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979, då kungörelsen (1970:160) om läkarintyg för sjöfolk och Kungl. brevet den 12 maj 1961 angående bestämmelser om antagande av sjömansläkare m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1984:833

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1985.

SFS 1988:597

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1989:921

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990.

En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och som gäller vid ikraftträdandet skall vid tillämpning av denna förordning anses ha meddelats enligt denna.

SFS 1998:966

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1998.

SFS 2003:446

Denna förordning träder i kraft d. 21 juli 2003.

SFS 2007:240

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2007.

SFS 2008:1105

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:1583

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:988

Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2014.