Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Denna lag upphör enligt lag (2017:30) att gälla den 1 april 2017.

Utfärdad: 1982-06-30

Omtryckt i SFS 1992:567

Inledande bestämmelser

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.

Anmärkt författning:

Tandvårdslag (1985:125)Tandvårdsförordning (1998:1338)Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstödF (2008:193) i samma ämne.

Rättsfall:

Äldre rätt: Tandläkare i visst fall ej ansvarig för kostnader för omgörning av brokonstruktion R 2003:27 – Ang. ersättning för kostnader för tandvård i annan EU-medlemsstat R 2004:41 II anm. vid 9 §.

Fråga om 4 § 2 st. förordn. om tandvårdstaxa stred mot 4 § 1 st. tandvårdslagen R 2005:91.

SFS 1992:567

Mål för hälso- och sjukvården

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

SFS 1997:142

Krav på hälso- och sjukvården

Rubriken införd g. SFS1985-0560

  Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska särskilt

 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

 2. vara lätt tillgänglig,

 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,

 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.

Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

Rättsfall:

H 1990:442 anm. vid SkadestL 3:1.

SFS 2014:822

Patienten och dennes närstående ska ges information enligt vad som anges i 3 kap. patientlagen (2014:821).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 2 b § nu 2 c §.

SFS 2014:822

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 b §. Förutv. 2 c § nu 2 d §.

SFS 2014:822

[Upphävd g. Lag (2014:822).]

SFS 2014:822

Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 d §.

SFS 1998:1660

Hälso- och sjukvården ska på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659) och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2010:662

Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,

 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller

 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

SFS 2009:979

Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter.

SFS 2010:211

Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kostnaderna för den hälso- och sjukvård en patient tagit emot om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:655

Landstingens hälso- och sjukvård

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-0567

Landstingets ansvar

Rubrikerna har denna lydelse enl. SFS1992-0567

Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva hälso- och sjukvård.

Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och tredje styckena.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Landstinget ska bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt bestämmelser i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får landstinget delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Riksrevisionen får granska sådan verksamhet som bedrivits i samverkan med och delvis finansierats av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid en sådan granskning har Riksrevisionen rätt att ta del av de uppgifter som behövs för att granska verksamheten.

SFS 2014:572

Landstinget ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

Landstinget ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 a § nu 3 b §.

SFS 2014:822

Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,

 1. habilitering och rehabilitering,

 2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och

 3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslutade insatser framgå.

Landstinget ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 a §. Förutv. 3 b § nu 3 c §.

Rättsfall:

Landsting ägde ej till kommunerna i länet överföra huvudmannaskapet enligt denna § för habiliteringsinsatser för vissa barn och ungdomar R 1997:9.

Anmärkt författning:

Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och ungaF (2016:36) i samma ämne.

SFS 2014:822

Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1) . Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.

1)

EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2010:1314

Landstinget skall, i andra fall än som avses i 18 c §, erbjuda dem som är bosatta inom landstinget och som på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav, förbrukningsartiklar som behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens. Förbrukningsartiklar som avses här får förskrivas av läkare samt av annan hälso- och sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen förklarat behörig.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 c §.

SFS 2006:493

Landstinget får erbjuda den som får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) läkemedel utan kostnad.

SFS 2002:163

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska det framgå

 1. vilka insatser som behövs,

 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,

 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen, och

 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

SFS 2009:979

  Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt dem som omfattas av landstingets ansvar enligt 3 eller 3 c §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får

 1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),

 2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),

 3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och

 4. planerad vård (behandlingsgaranti).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll.

Anmärkt författning:

F (2010:349) om vårdgaranti.

SFS 2014:822

Om landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlingsgarantin enligt 3 g § första stycket 3 g § första stycket 3 eller 4 ska landstinget se till att patienten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

SFS 2010:243

Landstinget ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell databas.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om landstingets rapporteringsskyldighet.

SFS 2010:243

Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.

Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna.

Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget ställer krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om landstingen kommer överens om det.

Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

SFS 2014:822

I samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där sjöräddningstjänsten ankommer på svenska myndigheter, får ett landsting bedriva hälso- och sjukvård i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av en olycka.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 4 a § nu 26 c §.

SFS 2015:311

För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Landstinget ska organisera primärvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget.

Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas.

SFS 2014:822

Landstinget svarar för att det inom landstinget finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.

SFS 1992:567

Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.

Planeringen ska avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare.

Landstinget ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

SFS 2014:822

I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.

SFS 1995:835

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

SFS 2009:979

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.

SFS 2013:302

Regeringen får föreskriva att landet skall delas in i regioner för den hälso- och sjukvård som berör flera landsting.

Landstingen skall samverka i frågor som rör sådan hälso- och sjukvård.

SFS 1992:567

Rikssjukvård

Rubriken införd g. SFS2006-0325

Med rikssjukvård avses hälso- och sjukvård som bedrivs av ett landsting och som samordnas med landet som upptagningsområde.

Socialstyrelsen beslutar vilken hälso- och sjukvård som skall utgöra rikssjukvård.

Rikssjukvården skall samordnas till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas.

SFS 2006:325

För att få bedriva rikssjukvård krävs det tillstånd. Tillståndet skall vara tidsbegränsat och förenat med villkor.

Socialstyrelsen beslutar, efter ansökan från det landsting som avser att bedriva rikssjukvård, om tillstånd och villkor.

Socialstyrelsens beslut i ärenden om rikssjukvård enligt denna lag får inte överklagas.

SFS 2006:325

Nämnder

Ledningen av hälso- och sjukvården skall utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

SFS 2003:194

[har upphävts genom lag (1991:909).]

SFS 1991:909

[har upphävts genom lag (1991:903).]

SFS 1991:903

Personal

[har upphävts genom lag (1996:787).]

SFS 1996:787

[har upphävts genom lag (1996:787).]

SFS 1996:787

I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares allmäntjänstgöring enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) i sådan omfattning att alla läkare som avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation som läkare. Anställning för allmäntjänstgöring ska ske för viss tid.

I landstingen ska det också finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring enligt nämnda lag i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. Regeringen får meddela föreskrifter om att läkare under sådan tjänstgöring med anställning vid en enhet som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen ska anställas för viss tid.

SFS 2010:662

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen finns särskilda bestämmelser.

SFS 2006:176

Kommunernas hälso- och sjukvård

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-0567

Bestämmelserna i 18–25 §§ gäller kommuner som ingår i ett landsting samt, i de fall det är särskilt föreskrivet, de kommuner som inte ingår i ett landsting.

SFS 1992:567

Kommunens ansvar

Rubriken införd g. SFS1990-1465

Varje kommun ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Varje kommun ska även i samband med dagverksamhet, som omfattas av 3 kap. 6 § socialtjänstlagen, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.

En kommun får även i övrigt erbjuda dem som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda sådan vård, som sägs i andra stycket, om landstinget och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får avse även ansvar för förbrukningsartiklar som avses i 3 d §.

Kommunens ansvar enligt första och tredje styckena och kommunens befogenhet enligt andra stycket omfattar, med undantag för vad som anges i 26 d § tredje stycket, inte sådan hälso- och sjukvård som meddelas av läkare.

En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som kommunen ansvarar för enligt denna lag och ska därvid ange de särskilda villkor som gäller för överlämnandet. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

Rättsfall:

Kommunfullmäktiges beslut att bidra till anställning av läkare vid ett landstings sjukhus innebar kompetensöverskridande R 1996:95.

SFS 2014:572

Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje styckena enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 18 a § nu 18 b §.

SFS 2014:822

Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso- och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som ombesörjs av en kommun.

Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 a §. Förutv. 18 b § nu 18 c §.

Rättsfall:

Jfr R 1997:9 anm. vid 3 b §.

SFS 2014:822

Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt 18 § första stycket tillhandahålla förbrukningsartiklar på sätt anges i 3 d §. Beträffande behörigheten att förskriva förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i 3 d §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 b §.

SFS 2000:356

Landstinget får på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda samtliga som bor i en viss särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i en del av en sådan boendeform läkemedel ur läkemedelsförråd vid det särskilda boendet.

Sådana förråd kan antingen vara förråd som innehåller flertalet av de läkemedel som de boende behöver (fullständigt förråd) eller förråd enbart för vissa basläkemedel (akutförråd).

Landstinget får även på framställning av en kommun inom landstinget erbjuda den som genom kommunens försorg får hemsjukvård läkemedel ur sådana förråd som avses i första stycket.

Läkemedel ur förråden skall vara kostnadsfria för de boende som avses i första stycket och för de enskilda som får hemsjukvård enligt tredje stycket.

Landstinget svarar för kostnaderna för läkemedel som rekvireras till de förråd som avses i första stycket.

SFS 2002:163

Om en överlåtelse har skett enligt 18 § tredje stycket får landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överlåtelsen.

Ingår samtliga kommuner inom ett landstings område i överlåtelsen får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna.

SFS 2007:1428

Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan vård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare.

SFS 1995:835

I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.

SFS 1995:835

Nämnder

Rubriken införd g. SFS1990-1465

Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller de nämnder som kommunfullmäktige enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) bestämmer. Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

I en kommun som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälso- och sjukvård som avses i 18 § första eller andra stycket i enlighet med 10 §.

SFS 2003:194

Personal

Rubriken införd g. SFS1990-1465

[har upphävts genom lag (1996:787).]

SFS 1996:787

Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en sjuksköterska som svarar för

 1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,

 2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna,

 3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som inte ingår i ett landsting, om det i en sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som sägs i 18 § första eller andra stycket inte finns någon läkare.

SFS 2013:1141

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till tjänster inom kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

SFS 1992:567

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1992-0567

Avgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-0245

Av patienter får vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir från avtalade besök tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom landstinget respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c §, ska behandlas lika. Landstinget får dock för sluten vård fastställa avgiftsnivåer i olika inkomstintervall och besluta om vilka regler om nedsättning av avgiften som ska gälla. Avgiften för sluten vård får för varje vårddag uppgå till högst 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor.

Av patienter som är 85 år eller äldre får vårdavgifter och andra avgifter för sådan vård och sådana förbrukningsartiklar som avses i 26 a § första stycket inte tas ut.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

 1. vården ges, eller

 2. han eller hon uteblir från ett avtalat besök.

Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.

Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

Endast kommunen får ta ut vårdavgifter för långtidssjukvård som den har betalningsansvar för enligt 2 § lagen (1990:1404) om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Avgifter för vård enligt 18 §, för förbrukningsartiklar enligt 18 c § eller för långtidssjukvård som en kommun har betalningsansvar för enligt 2 § lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård får, tillsammans med avgifter för hemtjänst och dagverksamhet enligt 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Avgifterna får dock inte uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom försäkra sig om att vårdtagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Avgiftsunderlaget och förbehållsbeloppet enligt sjunde stycket ska beräknas med tillämpning av 8 kap. 3–8 §§ socialtjänstlagen.

SFS 2016:1298

Den som har betalat vårdavgifter som avser öppen hälso- och sjukvård enligt denna lag i andra fall än som avses i 18 § första stycket, avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 3 d § eller avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) med ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av landstinget, är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter under den tid som återstår av ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter enligt första stycket sammanlagt uppgår till där avsett belopp. Sådan avgiftsbefrielse gäller även för barn som under den tid som avses i första stycket fyller 18 år.

Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas.

SFS 2013:515

Forskning

Rubriken införd g. SFS1996-1289

Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor.

SFS 1996:1289

Hälso- och sjukvård vid extraordinära händelser i fredstid

Rubriken har denna placering g. SFS2006-0631

Kommuner och landsting får på begäran ställa hälso- och sjukvårdsresurser till förfogande för att bistå en annan kommun eller ett annat landsting som drabbats av en sådan extraordinär händelse i fredstid som avses i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid sådant bistånd skall personer som tas emot från en annan kommun eller ett annat landsting omfattas av kommunens och landstingets skyldigheter enligt denna lag.

Om bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den kommun eller det landsting som drabbats av den extraordinära händelsen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 a §.

SFS 2006:631

Samverkan

Rubriken införd g. SFS2006-0493

Landstinget skall till kommunerna inom landstinget avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i 18 § första stycket. Detsamma gäller i ordinärt boende om en kommun ansvarar för vården enligt 18 § andra stycket.

Landstinget skall med kommunerna inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.

Om landstinget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen rätt att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från landstinget.

SFS 2006:493

Landstinget och kommunen skall samverka så att en enskild som kommunen enligt 18 § första eller andra stycket har ansvar för, också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar enligt 3 d § som hans eller hennes tillstånd fordrar.

SFS 2006:493

Gemensamma bestämmelser för all hälso- och sjukvård

Rubriken införd g. SFS1996-0787

[Upphävd g. Lag (2010:243).]

SFS 2010:243

Ledningen av hälso- och sjukvård

Rubriken införd g. SFS1996-0787

Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.

SFS 1996:787

Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den psykiatriska tvångsvården utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare.

Ansvaret för ledningsuppgifter rörande isolering enligt 5 kap. 1 § och tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en särskilt utsedd chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats enligt 5 kap. 24 § smittskyddslagen.

Rättsfall:

Ang. äldre motsvarighet (14 §) till denna §: Att tillsätta en områdeschef med administrativt ledningsansvar över två barnkliniker med var sin chefsöverläkare ansågs ej strida mot dåvarande best. R 1994:14.

Anmärkt författning:

F (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården.

SFS 2004:176

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten.

SFS 2010:243

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

SFS 1996:787

Kvalitetssäkring

Rubriken införd g. SFS1996-0787

Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

SFS 1996:787

Underrättelseskyldighet

Rubriken införd g. SFS1999-0049

Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt 10 eller 22 § i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, ska nämnden utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

SFS 2013:629

Ytterligare föreskrifter

Rubriken har denna placering enl. SFS1996-0787

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om hälso- och sjukvård som behövs till skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till skydd för enskilda.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 28 §.

Anmärkt författning:

F (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

SFS 1996:787

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i fredstid om det ur ett nationellt perspektiv finns behov av katastrofmedicinska insatser.

SFS 2002:452

Hälso- och sjukvården i krig m.m.

Rubriken har denna placering enl. SFS1996-0787

Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälso- och sjukvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 29 §.

SFS 1996:787

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1982:763

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1983. Genom lagen upphävs sjukvårdslagen (1962:242).

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1991:903

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1991:909

(Utkom d. 26 juni 1991.)

SFS 1992:567

(Omtryck)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1992.

SFS 1992:1423

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:48

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1993.

SFS 1993:391

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:1750

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:835

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. En läkare som medgivits undantag från kravet på specialistkompetens i 2 § andra stycket lagen (1993:588) om husläkare i dess lydelse före d. 1 jan. 1996 skall anses uppfylla kravet på specialistkompetens i 5 § denna lag. Om medgivandet gäller för viss tid gäller dock detta endast under samma tid.

SFS 1996:787

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1996:1151

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

2. Kostnader som uppkommer under år 1997 för förbrukningsartiklar i anledning av bestämmelserna i 3 c §, förutom de kostnader som uppkommer inom sluten vård, och 18 b § ersätts av den allmänna försäkringen.

3. Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996 föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

SFS 1996:1289

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:142

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1997:316

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 1997:980

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1997:993

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:1306

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1997:1319

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:533

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:555

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. För tandvårdsbehandling som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1998:856

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1654

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har ingått i ett landsting får svara för driften av primärvården inom kommunen enligt 5 § om kommunen och landstinget har träffat avtal om det.

SFS 1998:1659

(Utkom d. 18 dec. 1998.)

SFS 1998:1660

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:49

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:356

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:307

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:461

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:848

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.

SFS 2002:163

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2002.

SFS 2002:452

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:834

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2002:1028

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:194

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:412

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1212

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:176

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:812

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Bestämmelserna i 3 § femte stycket gäller även verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.

SFS 2005:372

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. Lagen tillämpas inte på avtal som har träffats dessförinnan.

SFS 2005:534

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som har träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Avtal om förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.

3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Ett avtal som förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde stycket 2.

SFS 2006:176

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2006:192

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:325

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:493

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:631

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2006.

SFS 2007:241

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:403

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1428

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:345

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2009:139

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2009:140

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Bestämmelsen i 5 § fjärde stycket gäller inte avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal, till den del det avser tjänster som omfattas av ett vårdvalssystem, inte förlängas.

SFS 2009:430

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2009:979

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:211

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:243

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:245

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2010.

2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2010:662

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1314

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen2) .

2)

EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2011:1576

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnadsbefrielse som har uppkommit före d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:598

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2012.

SFS 2012:926

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgiftsbefrielse som har uppkommit före d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:302

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:408

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:515

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2013.

SFS 2013:629

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2013:1141

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. För sjukgymnaster gäller 24 § i sin äldre lydelse.

SFS 2014:290

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:572

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:822

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal inte förlängas utan att 4 § andra stycket beaktas.

SFS 2015:311

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2016:655

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:1298

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

Anmärkt författning:

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorF (2003:615) i samma ämne – Lag (2006:496) om blodsäkerhetF (2006:497) i samma ämne.

Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättningF (1994:1121) i samma ämne – Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapiF (1994:1120) i samma ämne.

Rättsfall:

R 2006:26 (ang. lagen 1993:1652) anm. vid lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 19:2 – HFD 2015:40 ang. beskattning vid verksamhetsöverlåtelse enl. lagen 1993:1652.

Anmärkt författning:

Lag (1998:543) om hälsodataregisterF (2001:707) om patientregister hos SocialstyrelsenF (2001:708) om medicinskt födelseregister hos SocialstyrelsenF (2001:709) om cancerregister hos SocialstyrelsenF (2005:363) om läkemedelsregister hos SocialstyrelsenF (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvårdenF (2008:194) om tandhälsoregister hos Socialstyrelsen.

Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresorLag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade.

F (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Rättsfall:

En i Sverige försäkrad person ansågs enl. EG-fördraget ha rätt till ersättning för kostnader för sjukhusvård och tandvård i annan EU-medlemsstat R 2004:41 I och II.