Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Utfärdad den 10 februari 1985.

Om Inspektionen för vård och omsorg beslutar det, tillämpas denna lag vid en sådan enhet vid ett sjukhus som är särskilt inriktad på vård för missbruk av beroendeframkallande medel.

SFS 2013:1142

Den som är intagen för vård får inte inneha alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, något sådant medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Han får inte heller inneha injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika.

SFS 1999:50

Verksamhetschefen får ställa följande villkor för att ta in någon på sjukhuset för vård av missbruk av beroendeframkallande medel, om det behövs för att hindra att patienten har tillgång till sådana medel, varor eller föremål som anges i 2 §. De villkor som avses är krav på

  1. att patienten underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning,

  2. att patienten medger undersökning av vad han innehar eller får sig tillsänt.

SFS 1999:50

Sådana berusningsmedel, varor, dopningsmedel och föremål som anges i 2 § får omhändertas

  1. om de påträffas hos en intagen,

  2. om en intagen får dem sig tillsända, eller

  3. om de påträffas utan att det finns någon känd ägare till dem.

Verksamhetschefen ska låta förstöra eller försälja den omhändertagna egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.

Belopp som erhållits vid försäljningen ska tillfalla staten.

SFS 2019:356

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:12

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 1985.

SFS 1999:50

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2013:1142

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

SFS 2019:356

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019.