Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslagen

Utfärdad: 1985-03-14

Inledande bestämmelse

Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan.

Mål för tandvården

Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.

Krav på tandvården

Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den ska

 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,

 2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

 3. vara lätt tillgänglig,

 4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

 5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.

Akuta fall ska behandlas med förtur.

När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

SFS 2014:823

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

SFS 2014:823

Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

När patienten är ett barn ska även patientens vårdnadshavare få information enligt första stycket. Informationen får inte lämnas om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

SFS 2014:823

Om kostnaden för tandvårdsbehandlingen av en patient ska ersättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera patienten om

 1. att tandvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO),

 2. det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt 2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), och

 3. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen och om patientnämndernas verksamhet.

SFS 2016:656

Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling. Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. I 15 a § finns särskilda bestämmelser om avgifter.

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen.

Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

SFS 2011:1188

Där det bedrivs tandvårdsverksamhet skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

SFS 1996:788

Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kostnaderna för den tandvård en patient tagit emot om patienten avser att begära ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:656

Tandvård som bedrivs av regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0860

Regionens ansvar

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0860

Varje region ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom regionen. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom regionen. Även i övrigt ska regionen verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som regionen själv bedriver benämns i denna lag folktandvård.

Vad som i denna lag sägs om regioner gäller också kommuner som inte ingår i en region.

En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

SFS 2019:860

Regionen ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning. Tandvården ska i dessa fall erbjudas av den region inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, den region inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämna förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma region. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

SFS 2019:860

Om någon som vistas i regionen utan att vara bosatt där behöver omedelbar tandvård, ska regionen erbjuda sådan tandvård.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

SFS 2019:860

Folktandvården ska svara för

 1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,

 2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år, och

 3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som regionen bedömer lämplig.

SFS 2019:860

Regionen ska planera tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. Regionen ska se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård.

Planeringen ska avse även den tandvård som erbjuds av annan än regionen.

SFS 2019:860

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som

 1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

 2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som

  1. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

  2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller

  3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

Regionen ska också se till att nödvändig tandvård erbjuds patienter som avses i första stycket.

Regionen ska vidare se till att tandvård kan erbjudas

 1. dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och

 2. dem som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

SFS 2019:860

I planeringen och utvecklingen av tandvården ska regionen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskilda.

SFS 2019:860

Regionerna ska samverka i tandvårdsfrågor som berör flera regioner.

SFS 2019:860

Nämnder

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1985-0125

Ledningen av folktandvården ska utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

SFS 2017:733

[har upphävts genom lag (1991:905).]

SFS 1991:905

Personal

I regionerna ska det finnas möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § upphävd g. 1996:788.

SFS 2019:860

Tandläkare under specialistutbildning enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) ska förordnas för viss tid.

Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, ska anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det.

SFS 2010:663

SFS 2011:1188

Avgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1188

Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Uppkommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som regionen bestämmer. Regionen får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Avgiften tas ut av patientens förmyndare om patienten är under 18 år när

 1. vården ges, eller

 2. patienten uteblir från ett avtalat besök.

Om det finns flera förmyndare svarar de solidariskt för avgiften.

Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige.

Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får regionen ta ut vårdavgifter enligt grunder som regionfullmäktige bestämmer, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser gäller bestämmelserna om avgifter i den öppna vården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a § ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag eller en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

SFS 2019:860

Ersättning

Rubriken införd g. SFS2003-1209

För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar regionen ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser för tandvård om inte regionen kommer överens med vårdgivaren om något annat. Den patientavgift som patienten betalat ska räknas av från ersättningen.

SFS 2019:860

Uppgiftsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2011-1188

Vårdgivaren ska, när det gäller tandvård enligt 8 a § andra stycket och tredje stycket 2, till Socialstyrelsen lämna uppgifter om patientens tandhälsa och om den tandvård som har utförts.

SFS 2011:1188

Gemensamma bestämmelser för all tandvård

Rubriken införd g. SFS1985-0125

Kvalitetssäkring

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1985-0125

Inom tandvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

SFS 1996:788

Ledningen av tandvården

Rubriken införd g. SFS2010-0663

Inom tandvården ska det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

SFS 2010:663

Bemyndiganden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-1188

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. uppsökande verksamhet enligt 8 a § första stycket,

 2. de sjukdomar och funktionsnedsättningar som avses i 8 a § tredje stycket och om tandvård i övrigt enligt 8 a §,

 3. undersökning för och utförande av oralkirurgisk behandling som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser,

 4. vårdgivares uppgiftsskyldighet enligt 15 c §, och

 5. behörighet till och villkor för anställningar inom folktandvården.

SFS 2011:1188

Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om tandvården i krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

SFS 1992:1421

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1985:125

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1986, då folktandvårdslagen (1973:457) skall upphöra att gälla.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1991:905

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1421

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1994:743

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

2. För tandvård som har givits före ikraftträdandet gäller fortfarande äldre bestämmelser.

SFS 1994:1751

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:842

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tandläkare med examen enligt bestämmelser som gällde före d. 1 juli 1994 som fullgör allmäntjänstgöring.

SFS 1996:788

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:995

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:539

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:554

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. För oralkirurgisk behandling och tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 2002:219

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:195

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:414

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:1209

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. För en tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 2004:814

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:175

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2006:193

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2008:149

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:346

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2010:246

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2010.

2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.

SFS 2010:663

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1234

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1315

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen1) .

1)

EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2011:1188

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:409

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2013:1143

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:575

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:823

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:656

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:1299

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1300

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2016:1301

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2017:34

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:733

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:685

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:860

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.