Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Utfärdad: 1991-11-21

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar.

Patientförteckning och journaluppgifter

2 §

Chefsöverläkaren ska svara för att en särskild förteckning förs över de patienter som avses i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Chefsöverläkaren ska också se till att journalen för en sådan patient, utöver vad som följer av patientdatalagen (2008:355) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen, innehåller

 1. vårdintyget eller kopia av det,

 2. uppgift om tidpunkten för patientens ankomst till sjukvårdsinrättningen,

 3. uppgift om beslut i fråga om tvångsvård enligt 6 b eller 11 § eller 14 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller i fråga om rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken eller enligt 5 § lagen om rättspsykiatrisk vård,

 4. uppgift om huruvida patienten överklagat beslut som avses i 3 och om rättens beslut då överklagande skett,

 5. uppgift om ansökan enligt 7, 9, 12, 14 § andra stycket eller 26 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om ansökan eller anmälan enligt 3 c, 3 d, 12 a eller 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om rättens beslut med anledning av ansökan eller anmälan,

 6. vårdplanen,

 7. uppgift om samråd med patienten och dennes närstående enligt 16 eller 17 § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

 8. uppgift om tvångsåtgärd enligt 6 eller 6 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård jämte skälen för åtgärden,

 9. uppgift om

  1. tvångsåtgärd enligt 18–20 a eller 23 § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden,

  2. underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg enligt 19, 19 a, 20 eller 20 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård, och

  3. tidpunkten när erbjudandet om sådant uppföljningssamtal efter genomförd tvångsåtgärd som avses i 18 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård lämnades till patienten, patientens inställning till erbjudandet och, i förekommande fall, tidpunkten då samtalet genomfördes,

 10. uppgift om tvångsåtgärd enligt 20 b eller 22 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller enligt 8 § lagen om rättspsykiatrisk vård jämförd med nämnda bestämmelser, jämte skälen för åtgärden samt om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg enligt 22 b § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

 11. uppgift om beslut om upphörande av sådan tvångsåtgärd som anges i 10,

 12. uppgift om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg enligt 22 c § lagen om psykiatrisk tvångsvård,

 13. uppgift om omhändertagande av egendom och om kontroll av försändelser,

 14. uppgift om överförande till annan sjukvårdsinrättning, utan att beslut fattats om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,

 15. uppgift om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område och särskilda villkor i samband därmed och om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård samt återkallelse av ett sådant tillstånd eller medgivande,

 16. uppgift om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande,

 17. uppgift om avslag på en begäran om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område eller om medgivande enligt 10 a eller 10 b § lagen om rättspsykiatrisk vård eller om att tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården ska upphöra,

 18. uppgift om

  1. huruvida patienten överklagat beslut som avses i 17 eller beslut om förstöring eller försäljning av egendom,

  2. beslut om särskilda villkor i samband med vistelse utanför vårdinrättningens område,

  3. återkallelse av tillstånd till sådan vistelse,

  4. chefsöverläkarens beslut om villkor enligt 26 § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 12 a § tredje stycket eller 16 a § fjärde stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

  5. chefsöverläkarens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 26 a § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller om sluten rättspsykiatrisk vård enligt 3 c § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård, och

  6. rättens beslut med anledning av överklagandet,

 19. uppgift om

  1. underrättelse enligt 26 § andra stycket lagen om rättspsykiatrisk vård till en patientnämnd,

  2. anmälan till en sådan nämnd att det kan finnas skäl att utse en stödperson, och

  3. nämndens beslut med anledning av anmälan,

 20. uppgift om annat beslut av en patientnämnd som rör patienten,

 21. uppgift om när patienten fått upplysningar enligt 30 § första stycket och 48 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 26 § första stycket och 30 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård,

 22. uppgift om att målsäganden önskar få sådan underrättelse som sägs i 28 § lagen om rättspsykiatrisk vård samt om när sådan underrättelse har lämnats, och

 23. uppgift om när rättens handlingar och beslut i mål om sluten vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller sluten vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård har överlämnats till patienten.

SFS 2022:36

Vården

3 §

Ansökan om tillstånd enligt 15 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård att för vården använda någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region, görs av sjukvårdshuvudmannen hos Socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen.

SFS 2019:1012

4 §

[Upphävd g. F (2006:295).]

SFS 2006:295

5 §

Sjukvårdshuvudmannen skall vid rättspsykiatrisk vård enligt 1 § andra stycket 1 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård se till att beslut fattas om intagning av den dömde på en sjukvårdsinrättning, om den dömde inte redan är intagen på en sådan inrättning, så att vården kan påbörjas utan dröjsmål. Om den dömde är häktad skall vården kunna påbörjas genast när domstolens beslut om vård har vunnit laga kraft eller när vården dessförinnan skall ges med stöd av 7 § andra stycket nämnda lag.

6 §

SFS 2000:369

7 §

Chefsöverläkaren får ändra ett villkor enligt 26 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller meddela ett nytt villkor när omständigheterna ger anledning till det för en patient som har givits tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område enligt 25 § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 9 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detta gäller dock inte då vården har förenats med särskild utskrivningsprövning.

För den som genomgår rättspsykiatrisk vård efter beslut enligt 31 kap. 3 § brottsbalken om särskild utskrivningsprövning eller som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken gäller det som sagts i första stycket första meningen i stället den domstol eller myndighet som enligt 10, 11 a eller 11 b § lagen om rättspsykiatrisk vård avgör frågor om tillstånd att vistas utanför vårdinrättning.

SFS 2008:669

8 §

Chefsöverläkaren skall se till att sådan kontakt hålls med en patient som har fått tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område, att frågan om tvångsvårdens eller den rättspsykiatriska vårdens upphörande kan övervägas fortlöpande.

9 §

För att kunna utföra en sådan undersökning av försändelser till en patient som anges i 22 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård får chefsöverläkaren eller den som chefsöverläkaren bemyndigat kvittera försändelserna till patienten.

10 §

SFS 2005:1010

Underrättelseskyldighet

11 §

På begäran av en utländsk medborgare skall underrättelse lämnas till hans eller hennes hemlands konsulat enligt lagen (1989:152) om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten.

Om en medborgare i Japan, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Schweiz eller Ungern tas in på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk tvångsvård, skall Utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Detsamma gäller när tvångsvården eller den rättspsykiatriska vården upphör eller om patienten avlider på vårdinrättningen.

Den myndighet som har begärt verkställighet av beslut som avses i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 17 § första eller andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall underrättas om att tvångsvården kan upphöra och ges tillfälle att hämta patienten.

I fall då den rättspsykiatriska vården är förenad med särskild utskrivningsprövning skall chefsöverläkaren underrätta patientens hemlands ambassad eller konsulat om att avvisning, utvisning, överlämnande eller utlämning till hemlandet kommer att verkställas och att den rättspsykiatriska vården kommer att upphöra.

SFS 2007:254

11 a §

Chefsöverläkaren ska underrätta Polismyndigheten om intagning på en sjukvårdsinrättning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, om domstolen beslutat om särskild utskrivningsprövning enligt 31 kap. 3 § brottsbalken.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 35 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

SFS 2014:1291

11 b §

Om en patient avviker från rättspsykiatrisk vård ska den som är säkerhetsansvarig vid sjukvårdsinrättningen, om det inte är uppenbart obehövligt, omedelbart underrätta Polismyndigheten, Socialstyrelsen och, i förekommande fall, Kriminalvården, Säkerhetspolisen eller Statens institutionsstyrelse.

SFS 2016:342

Hemsändande av utländsk patient

12 §

Socialstyrelsen får besluta att sända hem en patient, som är utländsk medborgare och som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Ett sådant beslut får meddelas under förutsättning att patienten tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. Om begäran inte har gjorts av chefsöverläkaren ska denne höras i ärendet.

En patient får inte sändas hem annat än på egen begäran, om patienten kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här. En patient får inte heller sändas hem, om någon annan särskild omständighet talar emot detta. Om patienten påstår att han eller hon är politisk flykting får patienten sändas hem endast om Migrationsverket medgett det.

Vid hemsändande av medborgare i en stat med vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, ska chefsöverläkaren på begäran överlämna en kopia av patientens journal till Utrikesdepartementet.

SFS 2017:147

Övriga bestämmelser

13 §

En läkare som fått sådant uppdrag att fullgöra chefsöverläkarens uppgifter som anges i 39 § eller 40 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 23 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall fullgöra även andra uppgifter som enligt denna och andra förordningar ankommer på chefsöverläkaren och som följer av uppdraget.

14 §

Socialstyrelsen får medge sådana undantag från krav på läkares legitimation eller specialistkompetens som anges i 40 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

15 §

Socialstyrelsen skall förordna sådana sakkunniga som anges i 42 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

16 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om hur chefsöverläkarens underrättelse- och uppgiftsskyldighet enligt 19 § tredje stycket, 19 a § tredje stycket, 20 § tredje stycket, 20 a § tredje stycket, 22 b § fjärde stycket, 22 c § och 49 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska fullgöras.

SFS 2022:36

17 §

Bestämmelserna i 14–16 §§ gäller även vid rättspsykiatrisk vård.

18 §

Vårdintyg skall vara avfattade enligt formulär som Socialstyrelsen fastställer. Vårdplanen skall innehålla de uppgifter som Socialstyrelsen föreskriver.

SFS 2000:369

19 §

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och denna förordning.

Socialstyrelsen får, efter att ha hört Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av sådana sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 7 kap. 7 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

SFS 2010:1371

20 §

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn även över den rättspsykiatriska vård som får ges på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning som drivs av staten. Vid tillsynen har inspektionen rätt att företa inspektioner.

SFS 2013:179

21 §

SFS 2014:65

22 §

Inspektionen för vård och omsorg ska för varje kalenderår till Socialstyrelsen lämna uppgifter om sådana underrättelser som avses i 19 § tredje stycket, 19 a § tredje stycket, 20 § tredje stycket, 20 a § tredje stycket, 22 b § fjärde stycket, 22 c § och 49 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. För detta ändamål får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person.

SFS 2022:36

Bilaga

SFS 2006:295

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1472

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992, då kungörelsen (1966:585) angående tillämpningen av lagen d. 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1995:739

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1998:637

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1998:1520

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:369

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2000:404

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2003:1182

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:663

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2005.

2. Uppgiftsskyldigheten enligt 11 a § skall omfatta även den som vid ikraftträdandet genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

SFS 2005:1010

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:295

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:667

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1190

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:254

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:364

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

SFS 2008:669

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2008:1313

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2009.

SFS 2010:1371

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2013:179

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2014:65

(Utkom d. 25 febr. 2014.)

SFS 2014:1291

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2016:342

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2016.

SFS 2016:882

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2016.

SFS 2017:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:371

Denna förordning träder i kraft d. juli 2017.

SFS 2017:380

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2019:1012

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:36

Denna förordning träder i kraft d. 22 febr. 2022.