Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Inledande bestämmelser

Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika.

Narkotika får föras in till eller ut från landet, tillverkas, bjudas ut till försäljning, överlåtas eller innehas endast för

 1. medicinskt ändamål

 2. vetenskapligt ändamål

 3. annat samhällsnyttigt ändamål som är särskilt angeläget, eller

 4. industriellt ändamål

  a) i de fall regeringen särskilt föreskriver det, eller

  b) om undantag från kravet på tillstånd har meddelats enligt 12 § fjärde stycket.

Vid tillämpning av denna lag ska en vara anses ha förts in till eller ut från landet när den har förts över gränsen för svenskt territorium.

SFS 2011:114

Införsel och utförsel

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2011-0114

Narkotika får föras in till eller ut ur landet endast av den som har tillstånd till det.

Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat, får dock resande utan tillstånd föra in narkotiska läkemedel i Sverige och föra ut sådana läkemedel från landet, om de är avsedda för medicinskt ändamål och den resandes personliga bruk.

Narkotika får inte utan tillstånd sändas genom landet eller, i annat fall än som avses i andra stycket, föras ut ur landet. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Rättsfall:

De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel ansågs förenliga med EG-rätten R 2007:77.

SFS 2011:114

Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. Ett intyg får utfärdas att gälla för en period om högst 30 dagar.

SFS 2009:369

Tillverkning

Med tillverkning avses i denna lag framställning, omvandling, bearbetning, avvägning, uppräkning, förpackning eller ompackning av narkotika.

Tillverkning av narkotika får bedrivas endast av den som har tillstånd till det. Tillstånd behövs dock inte för att i vetenskapligt syfte framställa narkotika vid en vetenskaplig institution, som ägs eller stöds av staten.

SFS 2016:532

Handel

Handel med narkotika får bedrivas endast av

 1. den som med tillstånd antingen har fört in varan till Sverige eller har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning, eller

 2. den som har tillstånd att handla med varan.

Handel med narkotiska läkemedel får bedrivas utan sådant tillstånd som anges i första stycket av den som enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument.

SFS 2016:532

Förordnande och utlämnande

Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läkare, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande ska ske med största försiktighet.

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har dragit in eller begränsat en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel enligt 8 kap. 10 eller 11 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination av läkaren eller tandläkaren. Detsamma gäller om Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård har dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att förskriva narkotiska läkemedel.

SFS 2010:666

Innehav

Narkotika får innehas endast av

 1. den som har rätt att handla med varan,

 2. en föreståndare för en vetenskaplig institution som ägs eller stöds av staten eller en kommun, i den mån varan behövs för vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning,

 3. en befattningshavare vid försvarsmakten enligt särskilda bestämmelser,

 4. den som fått varan utlämnad till sig enligt 6 § första stycket eller medgetts införsel enligt 3 § första stycket,

 5. den som fått tillstånd till det för utbildningsändamål eller något annat samhällsnyttigt ändamål, eller

 6. den som fått tillstånd till det för industriellt ändamål.

SFS 2011:114

Narkotikaprekursorer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2005-0471

Med narkotikaprekursorer avses i denna lag detsamma som i 9 § narkotikastrafflagen (1968:64).

Hänvisad författning:

Se F 1992:1554 bilaga 2 här nedan.

SFS 2011:114

[Upphävd g. Lag (2005:471).]

SFS 2005:471

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

 1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden, och

 2. särskild registrering av apotek eller myndigheter för utsläppande av narkotikaprekursorer på marknaden.

Hänvisad författning:

Se F 1992:15548 och 9 §§ här nedan.

SFS 2005:471

Tillstånd och tillsyn m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1993-0361

Läkemedelsverket prövar frågor om tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs. Vid prövningen skall verket särskilt ta hänsyn till innehållet i de överenskommelser om narkotika som Sverige har biträtt. Ett tillstånd får återkallas av verket, om det behövs för att förebygga missbruk av narkotika. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

Läkemedelsverket är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005.

SFS 2005:471

Den som för in, för ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narkotika ska föra de anteckningar som behövs för att Läkemedelsverket ska kunna kontrollera att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterlevs. Sådana anteckningar ska föras också av den som fått tillstånd enligt 7 § 5 eller 6 att inneha narkotika. Föreståndare för en vetenskaplig institution där narkotika används i vetenskapligt syfte ska föra sådana anteckningar som behövs för att Läkemedelsverket ska kunna kontrollera användningen av narkotikan.

SFS 2011:114

Den som yrkesmässigt för in, för ut, transiterar, tillverkar eller handlar med narkotika ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange narkotikans namn.

SFS 2011:114

Läkemedelsverket har tillsynen över efterlevnaden av förordning (EG) nr 273/2004 och förordning (EG) nr 111/2005, av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

SFS 2005:471

Läkemedelsverket har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förordning (EG) nr 273/2004, förordning (EG) nr 111/2005, denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

För tillsyn har Läkemedelsverket rätt till tillträde dels till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, utförsel, transit, agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport, förvaring eller annan hantering av narkotika eller förpackningsmaterial till narkotika, dels till utrymmen där prövning av narkotikans egenskaper utförs. Detsamma gäller sådana utrymmen som används i samband med införsel, utförsel, transit, agerande som mellanhand, tillverkning, handel, transport och förvaring av narkotikaprekursorer eller andra utgångsämnen till narkotika. Verket får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Läkemedelsverket har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt denna paragraf.

Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna det biträde vid undersökningen som Läkemedelsverket begär.

För prov som Läkemedelsverket har tagit betalas inte ersättning.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde eller biträde vägras får Läkemedelsverket också förelägga vite.

Hänvisad författning:

Lag (1985:206) om viten under FörvProc.

SFS 2011:114

Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 a § nu 11 b §.

SFS 2018:1112

Avgifter

Beträffande rubriken, se SFS2018-1112

För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika skall den som söker eller har erhållit tillstånd enligt 3–5 §§ betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Även den som söker tillstånd eller registrering enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 skall betala särskilda avgifter som bestäms av regeringen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 a §.

SFS 2018:1112

Ytterligare föreskrifter

Bemyndiganden

Rubriken införd g. SFS2011-0114

Regeringen får meddela föreskrifter om vilken narkotika som får användas för industriellt ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om införsel, utförsel, transit, tillverkning, handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och märkning av narkotika.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kraven i fråga om införsel, utförsel, transit, tillverkning handel, innehav, transport, förvaring, förordnande, utlämnande, anteckningar och märkning när det gäller

 1. beredningar som uteslutande är avsedda att användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål, och

 2. narkotika som används för industriellt ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Hänvisad författning:

F (1992:1554) om kontroll av narkotika efter denna lag.

SFS 2011:114

Ansvar m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1993-0361

Till böter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bedriver sådan verksamhet som avses i förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 utan erforderligt tillstånd eller utan att föreskriven registrering av verksamheten gjorts,

 2. bryter mot 6 § andra stycket, 9 § eller 9 a §, eller mot bestämmelserna i förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 om

  1. att utse, anmäla och uppdatera uppgifter om ansvarig person,

  2. att uppdatera adressuppgifter,

  3. kundförsäkringar,

  4. dokumentation,

  5. märkning, eller

  6. att underrätta om sina transaktioner, eller

 3. lämnar oriktig uppgift i ärende om tillstånd eller registrering av verksamhet enligt denna lag eller enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av denna lag.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

SFS 2011:114

Narkotikaprekursor som har varit föremål för brott enligt 13 § eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

SFS 2005:471

Överklagande

Beslut i fråga om intyg enligt 3 a § får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut som Läkemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag, enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning (EG) nr 111/2005 eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, förvaltningsrätten eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar ska gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar14 § under FörvProc.

SFS 2009:812

Övrigt

Rubriken införd g. SFS2011-0114

Den som har tillstånd att hantera en vara för industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor har, om varan förklaras som narkotika, rätt att fortsätta hantera varan under ytterligare två månader eller om tillståndshavaren inom denna tidsfrist ansöker om tillstånd enligt 8 § denna lag, fram till dess att Läkemedelsverket slutligt har avgjort ärendet om tillstånd. Läkemedelsverket får besluta om villkor för hanteringen som ska gälla under tiden fram till dess att ärendet har avgjorts.

Läkemedelsverkets beslut gäller omedelbart. För det fall en ansökan enligt första stycket avslås ska i beslutet anges den dag då sökanden senast ska ha avhänt sig varan och de villkor som ska gälla under tiden.

Fram till dess att Läkemedelsverket slutligt avgjort ärendet gäller bestämmelserna om tillsyn i lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor i stället för bestämmelserna om tillsyn i denna lag.

SFS 2011:114

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:860

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

2. Narkotikaförordningen (1962:704) skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet.

3. Beslut och tillstånd som har meddelats enligt den upphävda förordningen gäller fortfarande.

SFS 1992:1276

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:361

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1993:362

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1993.

SFS 1995:476

Denna lag träder i kraft d. 1 juni 1995.

SFS 1996:1154

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:538

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:55

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 1999:419

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.

SFS 2000:539

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2000:539 träder enl. F 2001:47 i kraft den 25 mars 2001.)

SFS 2000:1247

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:47

(Utkom den 6 mars 2001.)

SFS 2001:1282

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2002 men skall tillämpas enbart på ansökningar om utfärdande av intyg som inkommit till Apoteket Aktiebolag efter ikraftträdandet.

SFS 2005:471

1. Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2005.

2. Tillstånd som meddelats före ikraftträdandet gäller enligt det meddelade tillståndet.

SFS 2009:307

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:369

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009.

SFS 2009:812

Denna lag träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2010:666

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:114

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2016:532

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Apotek som enligt den äldre lydelsen av 4 § har rätt att tillverka en beredning med narkotiskt ämne som verksam beståndsdel får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan tillverkning utan särskilt tillstånd, dock längst till och med d. 31 dec. 2016.

3. Den som avses i 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel och som enligt den äldre lydelsen av 5 § har rätt att handla med narkotika som inte är läkemedel får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan handel utan särskilt tillstånd, dock längst till och med d. 31 dec. 2016.

4. Den som avses i 4 kap. 1 § andra stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel och som enligt den äldre lydelsen av 5 § har rätt att handla med narkotika får även efter ikraftträdandet fortsätta med sådan handel utan särskilt tillstånd, dock längst till och med d. 31 dec. 2016.

SFS 2018:1112

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

Anmärkt författning:

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanylerLag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhusLag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.